Ωράριο λειτουργίας πρατηρίων καυσίμων Π.Ε. Καστοριάς κατά την χειμερινή περίοδο 2022 – 2023   

Ανακοινώσεις Ενημέρωση Πολιτών

Ωράριο λειτουργίας, διανυκτερεύσεων και διημερεύσεων πρατηρίων υγρών και αερίων καυσίμων (αμιγών και μικτών) και αντλιών καυσίμων εντός σταθμών αυτοκινήτων της Π.Ε. Καστοριάς κατά την χειμερινή περίοδο 2022 – 2023   (Οκτώβριος 2022 – Απρίλιος 2023).

 

ΑΠΟΦΑΣΗ

Η  ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ  Π.Ε.  ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

      Έχοντας υπόψη:

 1. Τον Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/Α/07-06-2010).
 2. Τις διατάξεις της 6405/19-01-2022 απόφασης του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας «Έγκριση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας» (ΦΕΚ 563/Β/01-02-2022).
 3. Το Β.Δ. 748/1966 (ΦΕΚ 179/Α/13-09-1966) σε συνδυασμό με τα άρθρα 23 και 46 του  Ν. 2224/1994 (ΦΕΚ 112/Α/06-07-1994) «Ρύθμιση Θεμάτων Εργασίας κ.λ.π.».
 4. Το άρθρο 22 του Ν. 3054/2002 (ΦΕΚ 230/Α/02-10-2002) περί «Οργάνωσης της αγοράς πετρελαιοειδών» όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει με το άρθρο 37 του Ν. 4062/2012 (ΦΕΚ 70/Α/30-03-2012) «Αξιοποίηση του πρώην Αεροδρομίου Ελληνικού-Πρόγραμμα ΗΛΙΟΣ-Προώθηση της χρήσης ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές (Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/28/ΕΚ)-Κριτήρια Αειφορίας Βιοκαυσίμων και Βιορευστών (Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/30/ΕΚ)».
 5. Την υπ’ αριθ. Δ1/Α/οικ.9585/04-05-2009 εγκύκλιο της Γενικής Διεύθυνσης Ενέργειας-Διεύθυνση Πετρελαϊκής Πολιτικής του ΥΠ.ΑΝ. με θέμα: «Ωράριο λειτουργίας πρατηρίων υγρών καυσίμων-διευκρινίσεις σχετικά με τα αυτόματα μηχανήματα πώλησης υγρών καυσίμων».
 6. Την από 02/09/2022 τηλεφωνική επικοινωνία με τον πρόεδρο του Σωματείου Βενζινοπωλών του Νομού Καστοριάς από την οποία προέκυψε η μη επιθυμία έκδοσης σχετικής γνώμης και η συναίνεση στην παρούσα Απόφαση.
 7. Την ανάγκη εξυπηρέτησης του καταναλωτικού κοινού, των πρατηριούχων υγρών καυσίμων και του απασχολούμενου προσωπικού.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

 1. Το ημερήσιο ωράριο κατά τις εργάσιμες ημέρες λειτουργίας κατά την χειμερινή περίοδο 2022-2023 (Οκτώβριος 2022 – Απρίλιος 2023) των πρατηρίων υγρών και αερίων καυσίμων (αμιγών και μικτών) και των αντλιών καυσίμων σε σταθμούς αυτοκινήτων, είναι ελεύθερο.
 2. Τα πρατήρια καυσίμων που θα λειτουργούν εκ περιτροπής, κατά τις εργάσιμες ημέρες, υποχρεωτικά, εντός του χρονικού διαστήματος της νυκτερινής λειτουργίας το οποίο ορίζεται από τις 21:00 έως τις 06:00 της επομένης, αναγράφονται στους σχετικούς οκτώ (8) συνημμένους πίνακες οι οποίοι αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της παρούσης. Η λειτουργία των ανωτέρω πρατηρίων ξεκινά στις 21:00 και δεν μπορεί να είναι διάρκειας μικρότερης των δύο (2) ωρών.
 3. Κατά την εκ περιτροπής υποχρεωτική λειτουργία κατά τις Κυριακές και Αργίες της χειμερινής περιόδου, και συγκεκριμένα
  1. κατά τη διάρκεια της ημερήσιας λειτουργίας που ορίζεται από τις 06:00 έως τις 21:00 και
  2. κατά τη διάρκεια της νυκτερινής λειτουργίας η οποία ξεκινά από τις 21:00 έως τις 06:00 της επομένης και δεν μπορεί να είναι διάρκειας μικρότερης των δύο (2) ωρών,

  θα λειτουργούν υποχρεωτικά όσα πρατήρια αναγράφονται στους σχετικούς οκτώ (8) συνημμένους πίνακες οι οποίοι αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της παρούσης.

 1. Από τις ρυθμίσεις της παρούσης Απόφασης εξαιρείται το πρατήριο καυσίμων Τσούγγος Γεώργιος στο 12ο χλμ Ε.Ο. Καστοριάς – Κοζάνης (Μηλίτσα) το οποίο λόγω της γεωγραφικής του θέσης και για την καλύτερη εξυπηρέτηση του καταναλωτικού κοινού, θα λειτουργεί ανεξάρτητα, τόσο κατά τις εργάσιμες ημέρες όσο και κατά τις Κυριακές και Αργίες.
 2. Οι πρατηριούχοι υποχρεούνται να τοποθετήσουν σε εμφανές σημείο της επιχείρησής τους, τους πίνακες με τις ημέρες και ώρες των υποχρεωτικών εκ περιτροπής διανυκτερεύσεων εργάσιμων ημερών, Κυριακών και αργιών και της υποχρεωτικής εκ περιτροπής ημερήσιας λειτουργίας κατά τις Κυριακές και αργίες που τους αφορούν. Όλοι οι πρατηριούχοι υποχρεούνται να δώσουν τηλέφωνα επικοινωνίας στα αντίστοιχα Τμήματα της Τροχαίας ή στην Άμεσο Δράση (100) για την περίπτωση που θα χρειαστεί να κληθούν. Η παρούσα Απόφαση με τους συνημμένους πίνακες αναρτάται στον ιστότοπο της ΠΕ Καστοριάς προς ενημέρωση όλων των ενδιαφερομένων.
 3. Οι ανωτέρω πίνακες είναι υποχρεωτικοί για τους περιλαμβανομένους σε αυτούς. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι πρατηριούχος δεν τηρεί το πρόγραμμα χωρίς να έχει ενημερώσει πρώτα την αρμόδια Διεύθυνση Ανάπτυξης της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς, τότε υπόκειται σε κυρώσεις.
 4. Σε περίπτωση μη τήρησης των όσων περιγράφονται στην παρούσα Απόφαση επιβάλλεται στους παραβάτες πρόστιμο πέντε χιλιάδων ευρώ (5.000,00€) σύμφωνα με το άρθρο 37 παράγραφος 4 του Ν. 4062/2012 (ΦΕΚ 70/Α/30-03-2012).
 5. Η Απόφαση αυτή ισχύει από 01/10/2022 έως και 30/04/2023 καταργώντας κάθε άλλη προηγούμενη.
pinakas_xeimerinos