Έκτακτα μέτρα στήριξης για παραγωγούς ορισμένων οπωροκηπευτικών

Ανακοινώσεις Ενημέρωση Πολιτών

Από τη Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής της ΠΕ Καστοριάς ανακοινώνεται ότι:

Εκδόθηκε με την υπ’αριθμ. 3630/87095/28-07-2016 και ΑΔΑ: 75ΖΔ4653ΠΓ-ΤΞΤ η απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων σχετικά με τον Καθορισμό των αναγκαίων συμπληρωματικών μέτρων για την εφαρμογή του κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμού (ΕΕ) 2016/921 της Επιτροπής σχετικά με τη θέσπιση συμπληρωματικών προσωρινών εκτάκτων μέτρων στήριξης για τους παραγωγούς ορισμένων οπωροκηπευτικών (ΕΕ L 154, 11-6-2016, σελ. 3) και τροποποίηση της αριθ. 266355/11.02.2009 απόφασης των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (Β’594/01.04.2009), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της ΠΕ Καστοριάς, Τμήμα Φυτικής και Ζωικής Παραγωγής.

Πληροφορίες:

κα.Νασιοπούλου  Αφροδίτη  Τηλ:2467350252

κα.Κόρδα Βασιλική Τηλ:2467350254