Ρύθμιση λεπτομερειακών και τεχνικών θεμάτων

50 Θέσεις Εργασίας για Καστοριά!! – 250 για τη Δυτική Μακεδονία στο πλαίσιο του Ειδικού Προγράμματος Απασχόλησης Ανέργων

Ανακοινώσεις Γενικού Ενδιαφέροντος Ενημέρωση Πολιτών

Αναρτήθηκε η υπ’ αρίθμ. 12/2019 Δημόσια Πρόσκληση ΟΑΕΔ για το  Ειδικό πρόγραμμα απασχόλησης 250 ανέργων ηλικίας 22-39 ετών στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας και στα νομικά πρόσωπα δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου αυτής και τα οποία δεν ασκούν οικονομική δραστηριότητα

Με στόχο την άμεση αντιμετώπιση της ανεργίας στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας και της αδυναμίας πρόσβασης στην αγορά εργασίας των νέων πτυχιούχων, που συνεχίζουν να πλήττονται από την παρατεταμένη οικονομική κρίση, βάσει των στοιχείων της εγγεγραμμένης ανεργίας του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ).

και την αντιμετώπιση του φαινομένου διαρροής επιστημονικού δυναμικού νεαρής ηλικίας σε άλλες χώρες προς αναζήτηση εργασίας το οποίο έχει σοβαρές επιπτώσεις στην απασχόληση και στην ελληνική οικονομία γενικότερα.

Το πρόγραμμα αφορά την απασχόληση 250 άνεργων, πτυχιούχων νέων ηλικίας 22-39 ετών και οι αιτήσεις  μπορούν να υποβληθούν με ηλεκτρονικό μόνο τρόπο  από 19/11/2019 και ώρα 12η μεσημβρινή έως και 01/12/2019 και ώρα 12η μεσημβρινή στον διαδικτυακό τόπο του ΟΑΕ∆ www.oaed.gr, χρησιμοποιώντας το σχετικό πεδίο καταχώρισης ηλεκτρονικών αιτήσεων.

Δείτε εδώ ολόκληρη την Δημόσια Πρόσκληση

Δείτε εδώ αναλυτικά τις  50 θέσεις που αφορούν την Π.Ε. Καστοριάς

Δείτε  το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι για τις θέσεις που αφορούν όλη την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας
Δείτε  το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ για τα Προσόντα
Δείτε  το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ για τους τίτλους σπουδών