τραπέζι σε εστιατόριο

Κατευθυντήριες οδηγίες σε υπεύθυνους επιχειρήσεων μαζικής εστίασης.  

Ανακοινώσεις Ενημέρωση Πολιτών

Γίνεται γνωστό ότι, δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 2678/Β/2020, η με αριθμό Δ1γ/ΓΠ/38282/2020 Υπουργική Απόφαση με θέμα «Πιστοποιημένα Έντυπα Ελέγχου Επιχειρήσεων Υγειονομικού Ενδιαφέροντος».

Στο παράρτημα Β’ της προαναφερόμενης απόφασης περιλαμβάνονται κατευθυντήριες οδηγίες προς κάθε ενδιαφερόμενο για τη λειτουργία επιχειρήσεων μαζικής εστίασης.

Οι κατευθυντήριες οδηγίες έχουν σαν σκοπό να αποτελέσουν βοήθημα, για τους υπεύθυνους, σχετικά με την εφαρμογή ορθών πρακτικών υγιεινής και διαχείρισης  στις επιχειρήσεις μαζικής εστίασης και στην εκπλήρωση απαιτήσεων της νομοθεσίας που αφορούν ειδικά τον κλάδο της μαζικής εστίασης, ενώ ταυτόχρονα είναι ακόλουθες των απαιτήσεων που περιλαμβάνονται στα φύλλα ελέγχου που θα χρησιμοποιούν οι επιθεωρητές κατά τον υγειονομικό έλεγχο.

Οι ενδιαφερόμενοι που λειτουργούν ή προτίθενται να λειτουργήσουν επιχείρηση μαζικής εστίασης οφείλουν να τηρούν τις κατευθυντήριες οδηγίες, που αφορούν τόσο στην υποδομή, όσον και στη λειτουργία της επιχείρησής τους, με στόχους την παραγωγή και προσφορά υγιεινών και ασφαλών τροφίμων και κατ’ επέκταση την προστασία της Δημόσιας Υγείας.