γουρουνάκια που θηλάζουν

Διαχείριση ανεπιτήρητων χοιροειδών, καταγραφή οικόσιτων εκτροφών.

Ανακοινώσεις Ενημέρωση Πολιτών

 Σύμφωνα με έγγραφο του τμήματος Κτηνιατρικής της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής της ΠΕ Καστοριάς, γνωρίζετε ότι, με δεδομένη τη συνεχιζόμενη εμφάνιση εστιών σε οικόσιτους και άγριους χοίρους στη Βουλγαρία, υπογραμμίζεται η αναγκαιότητα άμεσης καταγραφής όλων των χοίρων που διατηρούνται ως οικόσιτοι.  

 Οι πολίτες που διατηρούν οικόσιτους χοίρους, ανεξαρτήτως αριθμού (έστω και έναν), είναι υποχρεωμένοι να το δηλώσουν στο Τμήμα Κτηνιατρικής Π.Ε. Καστοριάς.

Προς διευκόλυνση των πολιτών, η καταγραφή μπορεί να γίνει στον οικείο Δήμο (Τοπικά Διαμερίσματα-Κοινότητες). Τα απαραίτητα για την καταγραφή στοιχεία είναι:

  • Ονοματεπώνυμο κατόχου
  • Στοιχεία επικοινωνίας (αριθμός τηλεφώνου και διεύθυνση)
  • Α.Δ.Τ. (αριθμός δελτίου ταυτότητος) και Α.Φ.Μ. κατόχου
  • Αριθμός διατηρούμενων οικόσιτων χοίρων.

  Μετά την καταγραφή, θα αποδοθεί από την υπηρεσία μας, σε κάθε ένα κάτοχο, ο  κωδικός αριθμός οικόσιτης εκμετάλλευσης χοιροειδών, ο οποίος είναι πλέον απαραίτητος για την αγορά χοίρων εκτροφής ως οικόσιτων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην με αρ. πρωτ. 1970/200946/06.08.2019 εγκύκλιο του Τμήματος Λοιμωδών & Παρασιτικών Νοσημάτων του Υπ.Α.Α.Τ. :

 «Β. Προκειμένου να επιτρέπεται η πώληση χοίρων από κατόχους εμπορικών εκμεταλλεύσεων χοίρων, με σκοπό την εκτροφή τους ως bαckyαrd (οικόσιτα), τα οποία αποτελούν υψηλού κινδύνου πληθυσμό για την μετάδοση της ΑΠΧ πρέπει, άμεσα να τεθούν σε εφαρμογή τα ακόλουθα προληπτικά μέτρα:

1.Ο υπεύθυνος της συστηματικής χοιροτροφικής εκμετάλλευσης υποβάλλει σχετικό αίτημα στην αρμόδια Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής (ΔΑΟΚ) αναφέροντας τα στοιχεία (ονοματεπώνυμο, ταχ. διεύθυνση, τηλέφωνο) του υποψήφιου αγοραστή, προσκομίζοντας υπεύθυνη δήλωση του τελευταίου, σχετικά με τη διαθεσιμότητα περιφραγμένου χώρου και την τήρηση μέτρων βιοασφάλειας κατά την υποδοχή και διατήρηση των ζώων.

  1. Επιτόπια επίσκεψη της ΔΑΟΚ για επίβλεψη του χώρου εκτροφής του προσώπου που προτίθεται να αγοράσει χοίρους και έλεγχος περί τήρησης μέτρων βιοασφάλειας.

3.Σε περίπτωση κατοχής χοίρων για πρώτη φορά από τον ενδιαφερόμενο, πραγματοποιείται επίσης έλεγχος από τη ΔΑΟΚ, για τήρηση της υποχρέωσης δήλωσης των ζώων στη ΔΑΟΚ και σήμανσης τους .

  1. Εφόσον τα ανωτέρω τηρούνται, έκδοση έγγραφης σύμφωνης γνώμης της ΔΑΟΚ σχετικά με την πώληση των ζώων με κοινοποίηση στον κάτοχο/υπεύθυνο της συστηματικής εκμετάλλευσης και τον υποψήφιο αγοραστή.»

 Στους κατόχους οικόσιτων χοίρων, οι οποίοι διατηρούν, εκτρέφουν, μεταφέρουν ή χειρίζονται ζώα σε εκμεταλλεύσεις που δεν είναι εγγεγραμμένες στους επίσημους καταλόγους εκμεταλλεύσεων των αρμόδιων κτηνιατρικών υπηρεσιών, επιβάλλονται διοικητικά πρόστιμα από 100 έως 5.000€, σύμφωνα με το Ν.4235/2014 (Α΄32).

  Υπογραμμίζεται η υποχρέωση όλων των κατόχων οικόσιτων χοίρων να διατηρούν τα ζώα σε περιφραγμένο χώρο, καθώς απαγορεύεται η άσκηση νομαδικής χοιροτροφίας σε δάση καστανιάς, δρυός και σε δασικές εκτάσεις αείφυλλων πλατύφυλλων και χορτολίβαδα από τις 31 Ιουλίου, σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση (Υ.Α.) αρ. πρωτ. 165390/590/22.03.2018 (ΦΕΚ 1128/ΤΒ΄/28.03.2018). Επομένως, εάν υπάρχουν χοίροι που περιφέρονται σε γεωργικές και δασικές εκτάσεις πρέπει άμεσα να περιοριστούν σε σταυλικές περιφραγμένες εγκαταστάσεις.

   Σύμφωνα με το έγγραφο του Υπουργείου, στην περίπτωση που από ελέγχους που πραγματοποιούνται από την υπηρεσία μας, βρεθούν ανεπιτήρητα χοιροειδή, αυτά θα διώκονται και θα θανατώνονται από τα ειδικά συνεργεία δίωξης, τα οποία έχουν συσταθεί σε εφαρμογή της Υ.Α. ΥΠΕΝ/ΔΔΔ/71418/545/07/08.2019 (Β΄ 3139).

       Για όποια διευκρίνιση,  τα τηλέφωνα επικοινωνίας του τμήματος Κτηνιατρικής της ΠΕ Καστοριάς, καθώς και οι αρμόδιοι κτηνίατροι είναι:

  • Γκόγκης Χρήστος               τηλ. 2467021978
  • Δαμιανού Χρήστος             τηλ. 2467071123
  • Δημοπούλου Σμαράγδα       τηλ. 2467076023
  • Μόσχος Χρίστος                 τηλ. 2467071799