Ολοκλήρωση εργασιών της πρώτης πιλοτικής διαχείρισης καλαμώνων στην λίμνη από την Π.Ε. Καστοριάς

Δελτία Τύπου Ενημέρωση Πολιτών

Με στόχο την εξυγίανση, προστασία και ανάδειξη της λίμνης και ταυτόχρονα την πρόληψη εμφάνισης πλημμυρικών φαινομένων σε περιοχές που κατά το πρόσφατο παρελθόν έχουν εμφανίσει τέτοιου είδους προβλήματα, ολοκληρώθηκαν οι εργασίες της πρώτης, πιλοτικής διαχείρισης καλαμώνων στην λίμνη της Καστοριάς.

Σύμφωνα με τα οριζόμενα από το εγκεκριμένο Σχέδιο Διαχείρισης Καλαμώνων Λίμνης Καστοριάς, οι καλαμώνες αποτελούν πρώιμο στάδιο της διαδοχής από τα υδάτινα οικοσυστήματα προς τη χέρσο και ως εκ τούτου, η απουσία διαχείρισής τους οδηγεί νομοτελειακά προς τη βαθμιαία υποχώρηση του υγροτόπου.

Οι περιοχές που προκρίθηκαν και στις οποίες εφαρμόστηκε η πιλοτική διαχείριση των καλαμώνων στη λίμνη της Καστοριάς, βρίσκονται -σύμφωνα με το εγκεκριμένο Σχέδιο Διαχείρισης Καλαμώνων- στη Διαχειριστική Μονάδα 3, στο Δ.Δ. Μαυροχωρίου, στην περιοχή νοτίως του Ναυτικού Ομίλου Μαυροχωρίου.

Φωτογραφίες πριν την παρέμβαση

 

Φωτογραφίες μετά την παρέμβαση

Το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα, η Π.Ε. Καστοριάς, έχοντας εξασφαλίσει την απαιτουμένη χρηματοδότηση, θα προκηρύξει διαγωνιστική διαδικασία για την επιλογή αναδόχου, με σκοπό την συνέχιση των διαχειριστικών ενεργειών επέμβασης σε καλαμώνες, στις υπόλοιπες κατά προτεραιότητα διαχειριστικές μονάδες.