Γεωργικές Προειδοποιήσεις για το Φουζικλάδιο, Μηλιάς.

Γεωργικές Προειδοποιήσεις για το Φουζικλάδιο, Μηλιάς.

Ανακοινώσεις Ενημέρωση Πολιτών

Γεωργικές Προειδοποιήσεις για το Φουζικλάδιο, Μηλιάς.

Σας γνωστοποιούμε Δελτίο Γεωργικών Προειδοποιήσεων από το Περιφερειακό Κέντρο Προστασίας Φυτών και Ποιοτικού και Φυτοϋγειονομικού  Ελέγχου Θεσσαλονίκης, το οποίο αφορά : Φουζικλάδιο, Μηλιάς.

Δείτε εδώ το Τεχνικό Δελτίο