Γεωργικές Προειδοποιήσεις για την Καρπόκαψα Μηλιάς

Γεωργικές Προειδοποιήσεις για το Φουζικλάδιο, Μηλιάς.

Σας γνωστοποιούμε Δελτίο Γεωργικών Προειδοποιήσεων από το Περιφερειακό Κέντρο Προστασίας Φυτών και Ποιοτικού Ελέγχου Θεσσαλονίκης, το οποίο αφορά :

ΚΑΡΠΟΚΑΨΑ ΜΗΛΙΑΣ

Δείτε εδώ το Τεχνικό Δελτίο