Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα: “Πολίτες, Ισότητα, Διακαιώματα και Αξίες (CERV), 2021-2027: Ευκαιρίες χρηματοδότησης μέσω της Πρόσκλησης “ Πρόληψη και Καταπολέμηση της βίας, με βάση το φύλο και της βίας κατά των παιδιών.”

Γενικού Ενδιαφέροντος Ενημέρωση Πολιτών
Γενικός στόχος του Προγράμματος είναι η προστασία και η προαγωγή των δικαιωμάτων και των αξιών όπως κατοχυρώνονται στις Συνθήκες της Ε.Ε., τον Χάρτη και στις εφαρμοστέες διεθνείς συμβάσεις για τα ανθρώπινα δικαιώματα,

ιδίως μέσω της προστασίας των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών και άλλων συμφεροντούχων που δραστηριοποιούνται σε τοπικό, περιφερειακό, εθνικό και διεθνικό επίπεδο,
και μέσω της ενθάρρυνσης της συμμετοχής στα κοινά και στις δημοκρατικές διαδικασίες, με στόχο τη διατήρηση και την περαιτέρω ανάπτυξη ανοικτών, βασιζόμενων σε δικαιώματα, δημοκρατικών, ισότιμων και χωρίς αποκλεισμούς κοινωνιών που βασίζονται στο κράτος δικαίου.

Ο προϋπολογισμός του Προγράμματος  1,5 δισ.ευρώ.

Σε αυτό το πλαίσιο, δημοσιεύθηκε πρόσφατα η πρόσκληση που αφορά το Σκέλος 4 του Προγράμματος Δάφνη») με συνολικό προϋπολογισμό ύψους 30,5 εκατ. ευρώ.
Το συγκεκριμένο σκέλος αφορά την πρόληψη και καταπολέμηση, σε όλα τα επίπεδα, όλων των μορφών βίας, με βάση το φύλο κατά των γυναικών και των κοριτσιών και της ενδοοικογενειακής βίας, σύμφωνα με τη Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης ̇
την πρόληψη και καταπολέμηση κάθε μορφής βίας κατά των παιδιών, των νέων και άλλων ομάδων που κινδυνεύουν, όπως τα άτομα LGBTIQ+ και άτομα με αναπηρίες και την υποστήριξη και προστασία όλων των θυμάτων βίας, έμμεσων και άμεσων, κάθε μορφής βίας.

Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής Προτάσεων: 12 Απριλίου 2022

Δείτε εδώ περισσότερες πληροφορίες στη σχετική ιστοσελίδα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Δείτε εδώ το έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών

Δείτε εδώ το ενημερωτικό έντυπο της Πρόσκλησης