Διοργάνωση τοπικών και περιφερειακών εκδηλώσεων για την Ευρώπη με την υποστήριξη της Επιτροπής των Περιφερειών

Δελτία Τύπου Ενημέρωση Πολιτών

Προκειμένου να βελτιώσει την επικοινωνία της με τους πολίτες και με τους τοπικούς ενδιαφερόμενους φορείς σχετικά με το ρόλο της και τις πολιτικές της προτεραιότητες, η Επιτροπή των Περιφερειών (ΕτΠ) καλεί τους πολίτες να μιλήσουν για την Ευρώπη σε τοπικές και περιφερειακές δημόσιες εκδηλώσεις. Οι εκδηλώσεις αυτές μπορούν να διοργανώνονται σε συνεργασία με τα μέλη της ΕτΠ ως «πρέσβεις της ΕΕ σε τοπικό επίπεδο», με δήμους, επαρχίες και περιφέρειες καθώς και με τις εθνικές τους ενώσεις, δίκτυα και άλλα όργανα της
ΕΕ στα κράτη μέλη.

Αίτηση μπορεί να υποβάλει οποιοσδήποτε φορέας ενδιαφέρεται για τη διοργάνωση τοπικών εκδηλώσεων το 2016, οι οποίες θα έχουν κύριο στόχο:

• την ενθάρρυνση της συμμετοχής των πολιτών , ιδίως των νέων, σε μια αμφίδρομη συζήτηση για θέματα που αφορούν την ΕΕ, πράξη με την οποία προβάλλονται τα ενδιαφέροντα και οι προσδοκίες των εδαφικών
ενοτήτων της ΕΕ·

• την ενίσχυση του νομοθετικού έργου της ΕτΠ, με τη διεξαγωγή τοπικών συζητήσεων για την υπό κατάρτιση νομοθεσία της ΕΕ και το δυνητικό της αντίκτυπο στις περιφέρειες και τους δήμους αυτής·

• την προαγωγή της ανταλλαγής γνώσεων και ορθών πρακτικών μεταξύ των δήμων και των περιφερειών της ΕΕ·

• την ενίσχυση της συνεργασίας με άλλα όργανα της ΕΕ, ιδίως τις εθνικές αντιπροσωπείες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Ευρωπαϊκού Δικτύου Άμεσης Πληροφόρησης

Οι εκδηλώσεις που μπορούν να τύχουν υποστήριξης θα πρέπει να έχουν μια
από τις εξής μορφές:

• Διάλογος των πολιτών: ανοικτός διάλογος με πολίτες, ιδίως με τους νέους, σχετικά με την πολιτική ατζέντα της ΕΕ και το μέλλον της Ευρώπης·

• Διάλογος ενδιαφερόμενων μερών : συζητήσεις με τοπικούς και περιφερειακούς φορείς σχετικά με την προετοιμασία και την παρακολούθηση των γνωμοδοτήσεων της ΕτΠ με σκοπό την υποστήριξη των συμβουλευτικών εργασιών της·

• Διασκέψεις και σεμινάρια : ανταλλαγή γνώσεων και ορθών πρακτικών μεταξύ των δήμων και των περιφερειών με αντικείμενο θέματα που συνδέονται με την ΕΕ και τον περιφερειακό αντίκτυπο αυτών·

Με την επιφύλαξη της αξιολόγησης και της διαθεσιμότητας οικονομικών πόρων, η ΕτΠ μπορεί να προσφέρει υπηρεσίες, όπως:

• Τα έξοδα παρουσίασης·
• διερμηνεία (το πολύ 3 γλώσσες)·
• δραστηριότητες δημοσιότητας και επικοινωνίας·
• επιστροφή των εξόδων ταξιδίου και διαμονής για τα μέλη της ΕτΠ

Οι εκδηλώσεις ενδιαφέροντος για τη διοργάνωση τοπικής εκδήλωσης πρέπει να υποβάλλονται τρεις μήνες πριν από την ημερομηνία της εκδήλωσης, με τη συμπλήρωση του σχετικού ηλεκτρονικού εντύπου, στο οποίο πρέπει να αναφέρονται όλες οι τεχνικές πληροφορίες που ζητούνται, να περιλαμβάνονται δε: ένα σχέδιο προγράμματος της εκδήλωσης, ανάλυση του προβλεπόμενου προϋπολογισμού, καθώς και όλες οι υπόλοιπες πληροφορίες που προβλέπονται από την παρούσα απόφαση. Οι ενδιαφερόμενοι φορείς μπορούν να υποβάλουν τις αιτήσεις τους και να λάβουν περισσότερες πληροφορίες από τη σχετική ιστοσελίδα της ΕτΠ.