μοβ λεκτικό θέσεις εργασίας

Προκήρυξη θέσεων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου και κατανομή προσωπικού, για την αντιμετώπιση του κινδύνου της αφρικανικής πανώλης των χοίρων

Γενικού Ενδιαφέροντος Ενημέρωση Πολιτών Προκηρύξεις θέσεων

Σύμφωνα με  την αριθμ.   6153/204490/12-08-2019 (ΦΕΚ τ. Α.Σ.Ε.Π. 29/12.08.2019) (ΑΔΑ: 6Ν6Ξ4653ΠΓ-Π00) απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων,  προκηρύχθηκαν και κατανεμήθηκαν, μεταξύ άλλων,  έξι (6) Κτηνίατροι Π.Ε., με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για χρονικό διάστημα ενός (1) έτους, στις Δ/νσεις Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής των Περιφερειακών Ενοτήτων της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας οι οποίες είναι αρμόδιες για την αντιμετώπιση του κινδύνου της Αφρικανικής Πανώλης των Χοίρων

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να καταθέσουν άμεσα τα απαραίτητα δικαιολογητικά σύμφωνα με την προκήρυξη.

Δείτε εδώ την Απόφαση της Προκήρυξης

Η προθεσμία για την υποβολή των αιτήσεων  λήγει στις 23-08-2019.