ΑΣΕΠ : Δημοσιεύθηκαν οι υπ΄ αριθμ. 1ΕΑ/2022 ΚΑΙ 2ΕΑ/2022 Προκηρύξεις του ΑΣΕΠ (ΦΕΚ 23/21.4.2022/τ. ΑΣΕΠ και ΦΕΚ 24/21.4.2022/τ. ΑΣΕΠ αντίστοιχα)

Έκδοση Προσκλησης 3E/2018 που αφορά στην επιλογή δύο (2) μελών στην Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ)

Ενημέρωση Πολιτών Προκηρύξεις θέσεων

Γνωστοποιείται ότι εκδόθηκε η 3E/2018 Πρόσκληση Εκδήλωσης
Ενδιαφέροντος του ΑΣΕΠ (ΦΕΚ 5/7-2-2018, τ. ΑΣΕΠ), που αφορά στην
επιλογή δύο (2) μελών στην Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών
(ΑΕΠΠ), σύμφωνα με το Ν. 4412/2016 και το άρθρο 19 του Ν. 2190/1994,
όπως ισχύει.


Το ΦΕΚ της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος έχει καταχωριστεί στην
ιστοσελίδα του ΑΣΕΠ (www.asep.gr) και διατίθεται δωρεάν από το Εθνικό
Τυπογραφείο (Καποδιστρίου 34, Αθήνα) και από το Γραφείο Εξυπηρέτησης
Πολιτών του ΑΣΕΠ (Πουλίου 6, Αθήνα).

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αναζητήσουν το έντυπο «Αίτηση –
Υπεύθυνη Δήλωση» (έντυπο ΑΣΕΠ με την ένδειξη ΕΕ) στο διαδικτυακό
τόπο του ΑΣΕΠ (www.asep.gr) και συγκεκριμένα ακολουθώντας από την
κεντρική σελίδα τη διαδρομή: Πολίτες > Έντυπα – Διαδικασίες > Διαγωνισμών
ΑΣΕΠ > Ειδικό Επιστημονικό Προσωπικό > Διαθέσιμα Έντυπα > Έντυπο
ΑΣΕΠ Ε.Ε.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής στη διαδικασία λήγει την
19η Μαρτίου 2018, ημέρα Δευτέρα.

Η αίτηση με τα απαιτούμενα κατά περίπτωση δικαιολογητικά υποβάλλονται
στο ΑΣΕΠ μόνο ταχυδρομικώς με συστημένη επιστολή στην ακόλουθη
διεύθυνση:

Α.Σ.Ε.Π.
Αίτηση για την Πρόσκληση 3Ε/2018
Τ.Θ. 14 308
Αθήνα Τ.Κ. 115 10

 

Δείτε όλο το ΦΕΚ εδώ.