Δημοσιοποίηση στοιχείων σύμβασης και Ανακοίνωση διενέργειας κλήρωσης ΜηΜΕΔ για το έργο: Συντήρηση υφιστάμενων μικρών τεχνικών – κατασκευή τάφρων & τοίχων αντιστήριξης στο Επ. Οδικό Δίκτυο 2020»

Διακηρύξεις - Διαγωνισμοί Ενημέρωση Πολιτών

Η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας / Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Καστοριάς , κατ’ εφαρμογή της ΔΝΣ/61034/ΦΝ 466/04-12-2017 Απόφασης του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών (ΦΕΚ 4841/Β’/29-12-2017), όπως τροποποιήθηκε με την ΔΝΣ/οικ21137/ΦΝ466/15-03-2018 Απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών (ΦΕΚ 1511/Β’/ 02-05-2018) και της εγκυκλίου 6 με Α.Π. Δ11/οικ.82/28-03-2018 του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, θα διενεργήσει τη διαδικασία δημόσιας ηλεκτρονικής κλήρωσης μέσω του ηλεκτρονικού Μητρώου Μελών Επιτροπών Διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων (Μη.Μ.Ε.Δ.), που τηρείται στην ιστοσελίδα www.mimed.ggde.gov, για την επιλογή μελών Επιτροπής Διαγωνισμού της παρ. 8.α του άρθρου 221 του Ν.4412/2016.

Συγκεκριμένα η ηλεκτρονική κλήρωση αφορά στην επιλογή υπαλλήλων ως τακτικών και αναπληρωματικών μελών, για τη συγκρότηση της Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου:

«Συντήρηση υφιστάμενων μικρών τεχνικών –  κατασκευή τάφρων & τοίχων αντιστήριξης στο Επ. Οδικό Δίκτυο 2020», προϋπολογισμού 245.000,00 €, με Φ.Π.Α.

Η κλήρωση θα διενεργηθεί από την επιτροπή του άρθρου 5 της ΔΝΣ/61034/ΦΝ 466/04-12-2017 Απόφασης του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών, η οποία συγκροτήθηκε με την αριθ. 535/20019 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Βόλβης (ΑΔΑ: 606ΖΩ9Ω-Γ2Λ) σε ετήσια βάση.

     Η ηλεκτρονική κλήρωση θα πραγματοποιηθεί την Δευτέρα 07-12-2020 και ώρα 09:00 π.μ. μέσω της ιστοσελίδας www.mimed.ggde.gov.

Η παρούσα ανακοίνωση θα δημοσιευτεί, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/20016, άρθρο 221, παρ.10:

  • στην ιστοσελίδα της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς (www. kastoria.pdm.gov.grr)  και
  • στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών (www.ggde.gr), από τον χρήστη της Αναθέτουσας Αρχής μέσω της εφαρμογής ΜηΜΕΔ.