Δημοσίευση πρόθεσης δημοπράτησης και στοιχείων Σύμβασης του έργου: «Έργα υποστήριξης του οικίσκου νοσηλείας Covid 19 Γ.Ν. Καστοριάς» προϋπολογισμού 125.000,00€ (με Φ.Π.Α.)

Διακηρύξεις - Διαγωνισμοί Ενημέρωση Πολιτών

Η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας/Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Καστοριάς προτίθεται να προκηρύξει διαγωνισμό µε ανοικτή διαδικασία επιλογής αναδόχου (άρθρο 27 του Ν.4412/2016), για την εκτέλεση του έργου: «Έργα υποστήριξης του οικίσκου νοσηλείας Covid 19 Γ.Ν. Καστοριάς», προϋπολογισμού 125.000,00 € (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.), για έργα κατηγορίας του  Μ.Ε.ΕΠ. στις κατηγορίες ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ στην τάξη Α1 και άνω, (προϋπολογισμός εργασιών με ΓΕ & ΟΕ και απρόβλεπτα 34.717,24€) και ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ στην τάξη Α1 και άνω, (προϋπολογισμός εργασιών με ΓΕ & ΟΕ και απρόβλεπτα 63.485,58€).

Η παρούσα ανακοίνωση θα δημοσιευτεί, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/20016, άρθρο 221, παρ.10, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει με το Ν.4782/2021 :

  • στην ιστοσελίδα της Αναθέτουσας Αρχής (Γ.Ν. Καστοριάς): www.kastoriahospital.gr
  • στην ιστοσελίδα της Διευθύνουσας Υπηρεσίας (Π.Ε. Καστοριάς): www.pdm.gov.gr
  • στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών (www.ggde.gr), από τον χρήστη της Αναθέτουσας Αρχής μέσω της εφαρμογής ΜηΜΕΔ.