αποκατάσταση κεντρικού αγωγού ΤΟΕΒ Βράχο

Δημοσίευση ανοικτού διαγωνισμού του έργου: « ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ & ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΑΡΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΟΡΗΣΟΥ ΚΑΙ ΛΙΘΙΑΣ ».

Διακηρύξεις - Διαγωνισμοί Ενημέρωση Πολιτών Χωρίς κατηγορία

Η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας – Π.Ε. Καστοριάς διενεργεί Ανοικτό Δημόσιο Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό του έργου: « ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ & ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΑΡΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΟΡΗΣΟΥ ΚΑΙ ΛΙΘΙΑΣ»

Δείτε εδώ : Την Περίληψη Διακήρυξης  – ΑΔΑ
Δείτε εδώ : Την Διακήρυξη Έργων – Κάτω των Ορίων – ΝΕΑ
Δείτε εδώ : Το Τιμολόγιο Μελέτης – ΝΕΟ
Δείτε εδώ : Προϋπολογισμό – Συνοπτική Προμέτρηση – Νέο
Δείτε εδώ : ΕΣΥ – ΝΕΑ
Δείτε εδώ : Φάκελος Ασφάλειας και Υγείας
Δείτε εδώ : το Σχέδιο Ασφάλειας και Υγείας
Δείτε εδώ : Τεχνική Έκθεση
Δείτε εδώ : Οικονομική προσφορά Έργου
Δείτε εδώ : Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) / Τυποποιημένο
Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ)