Ετήσια Κατάθεση Δικαιολογητικών Πολιτιστικών Σωματείων

Ανακοινώσεις Ενημέρωση Πολιτών

Στο πλαίσιο εφαρμογής της εποπτείας από την υπηρεσία μας των Πολιτιστικών Συλλόγων της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς, σε εφαρμογή του άρθρου 10 του Ν.281/1914 ενημερώνει ΟΛΟΥΣ τους Πολιτιστικούς Συλλόγουςτου Νομού Καστοριάς για την υποχρέωσητης Ετήσιας κατάθεσηςτων δικαιολογητικών που αναγράφονται παρακάτω, στα γραφεία τηςΥπηρεσία μας .

Δικαιολογητικά:

  1. Ο απολογισμός ετήσιας δραστηριότητας του συλλόγου του προηγούμενου-κλειστού έτους
  2. Ο οικονομικός απολογισμός (εσόδων –εξόδων) του προηγούμενου-κλειστού έτους
  3. Έκθεση εξελεγκτικής επιτροπής, η οποία εγκρίνει τον οικονομικό απολογισμό και τα πεπραγμένα και απαλλάσσει το Δ.Σ. από κάθε ευθύνη
  4. Προγραμματισμός δραστηριοτήτων για το επόμενο έτος
  5. Προϋπολογισμός επόμενου έτους
  6. Αριθμητική Δύναμη των μελών (υπεύθυνη δήλωση)

Η κατάθεση πραγματοποιείται έως και τις 31 Μαρτίου κάθε έτους (για το κλειστό προηγούμενο έτος ) και μετά την παρέλευση του παραπάνω οριζόμενου χρόνου δε θα γίνονται δεκτά απολογιστικά στοιχεία  από την υπηρεσία μας.

Ως εκ τούτου επισημαίνεται ότι,πέραν του οριζόμενου χρόνου ΔΕΝ θα χορηγούνται από την υπηρεσία μας σε συλλόγους, που δεν έχουν προβεί στην εμπρόθεσμη ετήσια κατάθεση δικαιολογητικών, Βεβαιώσεις εν ενεργεία συλλόγου για οποιαδήποτε χρήση (π.χ. επιχορηγήσεις, κ.λ.π)

Πληροφορίες δίνονται στη Δ/νση Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας,  ισόγειο, γραφείο 11, τηλέφωνο 2467350217 , αρμόδιος υπάλληλος  Παγούνης Νίκος και στον 2ος όροφο, γραφείο 13, τηλέφωνο 2467350284, αρμόδια υπάλληλος Ρεσίνη Σοφία.