Ενημέρωση κατόχων παραγωγικών αδειών υπαιθρίου πλανοδίου εμπορίου μετά και από την έκδοση του Νόμου 4497/2017 (ΦΕΚ 171/Α/13-11-2017)

Ανακοινώσεις Ενημέρωση Πολιτών

Από το τμήμα Εμπορίου & Τουρισμού της Διεύθυνσης Ανάπτυξης της Π.Ε. Καστοριάς γνωστοποιείται ότι  έχει εκδοθεί και ισχύει από τις 13/11/2017 ο Νόμος 4497/2017 (ΦΕΚ 171/Α/13-11-2017) “Άσκηση υπαίθριων εμπορικών δραστηριοτήτων, εκσυγχρονισμός της επιμελητηριακής νομοθεσίας και άλλες διατάξεις”. Επισημαίνονται τα εξής:

  • Στο άρθρο 59 παράγραφος 2 αναφέρεται πως όλες οι άδειες που αφορούν στην άσκηση πλανόδιου εμπορίου, ανεξάρτητα από το χρόνο και το νομικό καθεστώς έκδοσής τους, ισχύουν για τα διοικητικά όρια της Περιφέρειας στην οποία ανήκει η εκδούσα αρχή, με τις εξής επιφυλάξεις:

  1. Άρθρο 6 παράγραφος 3: Αν του έχει χορηγηθεί άδεια πλανόδιου εμπορίου, ο δικαιούχος παραγωγός πωλητής επιτρέπεται να ασκεί τη δραστηριότητά του εντός των διοικητικών ορίων της Περιφέρειας στην οποία διατηρεί τις γεωργικές εκμεταλλεύσεις του. Μπορεί, επίσης, να δραστηριοποιηθεί σε δύο ακόμη Περιφέρειες, υπό την προϋπόθεση ότι η αίτησή του θα εγκριθεί από τον οικείο Περιφερειάρχη, σύμφωνα με το άρθρο 47 παράγραφος 3.
  2. Άρθρο 46 παράγραφος 2: Δεν επιτρέπεται η άσκηση πλανόδιου εμπορίου: α) σε απόσταση μικρότερη των εκατόν πενήντα (150) μέτρων από καταστήματα που διαθέτουν ομοειδή προϊόντα και β) σε δημοτικές κοινότητες με μόνιμο πληθυσμό άνω των πέντε χιλιάδων (5.000) κατοίκων, σύμφωνα με την τελευταία δημοσιευμένη απογραφή της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής.
    • Στο άρθρο 8 παράγραφος 1 αναφέρεται πως Αρμόδια αρχή έκδοσης και ανανέωσης των αδειών παραγωγών πωλητών (είτε πρόκειται για λαϊκή αγορά, για στάσιμο ή πλανόδιο εμπόριο) είναι ο δήμος της μόνιμης κατοικίας του παραγωγού.

Με βάση τα παραπάνω ενημερώνουμε όλους τους κατόχους Παραγωγικής Άδειας Άσκησης Υπαιθρίου Πλανοδίου Εμπορίου που έχει εκδοθεί από την Υπηρεσία μας ότι πλέον μπορούν να δραστηριοποιούνται μόνο εντός των διοικητικών ορίων της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, με την επιφύλαξη βέβαια του άρθρου 6 παράγραφος 3 που αναφέρεται παραπάνω,   οι δε άδειές που κατέχουν θα ανανεώνονται πλέον από τους Δήμους μόνιμης κατοικίας τους.

Επίσης, όλοι οι ενδιαφερόμενοι παραγωγοί για απόκτηση νέας αδείας λαϊκής αγοράς, στάσιμου ή πλανόδιου εμπορίου απευθύνονται πλέον στον Δήμο μόνιμης κατοικίας τους.

Για περισσότερες πληροφορίες: Δ/νση Ανάπτυξης, τμήμα Εμπορίου & Τουρισμού, αρμόδιος υπάλληλος, Στέλλιος Κούτσιας, τηλ. 24673 50312.