Διακήρυξη δημοπρασίας για την παραχώρηση κατά χρήση εκτάσεων στο αγρόκτημα και συνοικισμό Πευκοφύτου, για αναπτυξιακό σκοπό

Διακηρύξεις - Διαγωνισμοί Ενημέρωση Πολιτών

Διακήρυξη δημοπρασίας για την παραχώρηση  κατά χρήση εκτάσεων στο αγρόκτημα  και συνοικισμό Πευκοφύτου, για  αναπτυξιακό σκοπό και συγκεκριμένα για έργο κατασκευής και διέλευσης αγωγού νερού και έργο συλλογής νερού με σκοπό να κατευθυνθεί το νερό σε μονάδα παραγωγής ενέργειας – υδροηλεκτρική εγκατάσταση.

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας

        Έχοντας υπόψη:

 1. Την αριθμ. 17580/4-2-2022 αίτηση της εταιρείας «ΙΝΤΡΟ ΕΛΕΚΤΡΙΚ Ι.Κ.Ε.» με την οποία ζητάει την κατά χρήση παραχώρηση:

 α) έκταση 10.656,70 τ.μ. που αποτελεί τμήμα  από άνευ αριθμού κοινόχρηστο τεμάχιο αγροκτήματος Πευκοφύτου,

 β) έκταση 3.134,25 τ.μ. που αποτελεί τμήμα  από άνευ αριθμού κοινόχρηστο τεμάχιο

 αγροκτήματος Πευκοφύτου,για έργο κατασκευής και διέλευσης αγωγού νερού και έργο συλλογής νερού με σκοπό να κατευθυνθεί το νερό σε μονάδα παραγωγής ενέργειας υδροηλεκτρικής  εγκατάστασης

 1. Τις διατάξεις του άρθρου 282 παρ. 1, 283 παρ. 2 κ΄ 186 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης (ΦΕΚ 87/Α’/2010»
 2. Τις διατάξεις της υπ΄ αριθ. 6405/19-01-2022 Απόφασης του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας «Έγκριση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας» (ΦΕΚ 563/Β΄/11-02-2022).
 • Τις διατάξεις του άρθρου 4 του Ν. 4061/2012 (παραχωρήσεις κατά χρήση ακινήτων).
 • Τις διατάξεις του άρθρου 10 του Ν. 4061/2012 (διαδικασία δημοπρασίας).
 • Τις διατάξεις του άρθρου 37 του Ν. 4235/2014 που αφορά την τροποποίηση διατάξεων του Ν. 4061/2012
 • Το με αριθμ. πρωτ. 559/26818/26-2-2014 έγγραφο του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων με θέμα «οδηγίες για την εφαρμογή διατάξεων του Ν. 4061/2012 όπως αυτές συμπληρώθηκαν ή τροποποιήθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 37 του Ν. 4235/2014.
 • Την με αριθμό 98457/14-7-2020 απόφαση Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας περί συγκρότησης της Επιτροπής Θεμάτων Γης και Επίλυσης Διαφορών στην Περιφερειακή Ενότητα Καστοριάς της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας
 • Τα κτηματολογικά στοιχεία της οριστικής διανομής του αγροκτήματος  Πευκοφύτου στα οποία εμφανίζονται οι έκτασεις των656,70 και 3.134,25 τ.μ. ως κοινόχρηστες άνευ αριθμού που θα αποτελέσουν αντικείμενο της Επιτροπής Θεμάτων Γης και Επίλυσης   Διαφορών.
 • Το αριθμ. 21/2022 πρακτικό της επιτροπής θεμάτων γης & επίλυσης διαφορών με το οποίο εισηγείται να προχωρήσει η διαδικασία της δημοπρασίας για τις παρακάτω εκτάσεις:

α) έκταση 10.097,86 τ.μ. με κορυφές 26,27,28,29,……50,51,52

β) έκταση 3.134,25 τ.μ. με κορυφές 1,2,3,4,….23,24,25,

από κοινόχρηστο τεμάχιο άνευ αριθμού του αγροκτήματος Πευκοφύτου για αναπτυξιακό σκοπό και συγκεκριμένα  για εγκατάσταση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και συγκεκριμένα για έργο κατασκευής και διέλευσης αγωγού νερού και έργο συλλογής νερού με σκοπό να κατευθυνθεί το νερό σε μονάδα παραγωγής ενέργειας – υδροηλεκτρική εγκατάσταση.

Η παραχώρηση  θα είναι για είκοσι πέντε (25) έτη και η τιμή εκκίνησης τα είκοσι πέντε (25,00) ευρώ  ανά στρέμμα και ανά έτος

                                            Α π ο φ α σ ί ζ ε ι

 

ΑΔΑ (9ΣΔΨ7ΛΨ-ΤΔ2)

  Τη διεξαγωγή δημοπρασίας για την παραχώρηση κατά χρήση έκτασης σύμφωνα με τις διατάξεις  των άρθρων 4 κ΄ 10 του Ν.4061/2012, με τους ακόλουθους όρους και τα  Δικαιολογητικά Συμμετοχής:

 1. Χρόνος και Τόπος Διεξαγωγής Δημοπρασίας.

Η διεξαγωγή της δημοπρασίας θα γίνει στο γραφείο 1 του 1ο ορόφου της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (κτήριο πρώην Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Καστοριάς), θα είναι φανερή και προφορική σύμφωνα με τις διατάξεις του  άρθρου 10 του Ν.4061/2012 και θα διενεργηθεί από την Επιτροπή Θεμάτων Γης και Επίλυσης Διαφορών Καστοριάς  στις  18 Αυγούστου 2022 ημέρα Πέμπτη με ώρα έναρξης στις  09:31 π.μ. και ώρα λήξης στις 09:40 π.μ. Επίσης ο χρόνος της δημοπρασίας είναι δυνατόν να παραταθεί με απόφαση της επιτροπής εφόσον η διαδικασία υποβολής προσφορών είναι ενεργή.

 1. Στοιχεία του προς παραχώρηση κατά χρήση ακινήτου:

Η προς παραχώρηση κατά χρήση των εκτάσεων:

α) έκταση 10.097,86 τ.μ. με κορυφές 26,27,28,29,……50,51,52

β) έκταση 3.134,25 τ.μ. με κορυφές 1,2,3,4,….23,24,25, από κοινόχρηστο τεμάχιο άνευ αριθμού του αγροκτήματος Πευκοφύτου για αναπτυξιακό σκοπό και συγκεκριμένα  για εγκατάσταση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και συγκεκριμένα για έργο κατασκευής και διέλευσης αγωγού νερού και έργο συλλογής νερού με σκοπό να κατευθυνθεί το νερό σε μονάδα παραγωγής ενέργειας – υδροηλεκτρική εγκατάσταση.

 1. α) Για οποιαδήποτε παρέμβαση στην ανωτέρω έκταση θα πρέπει να διασφαλιστεί η τήρηση των διατάξεων του Ν.3937/2011 ή οποιουδήποτε άλλου νόμου προκύψει στο μέλλον με σκοπό και στόχο την διατήρηση της βιοποικιλότητας.

   β) Απαγορεύεται οποιαδήποτε άλλη κατασκευή στα ανωτέρω τεμάχια χωρίς την άδεια της Επιτροπής Θεμάτων Γης & Επίλυσης Διαφορών.

4.Τιμή εκκίνησης  του καταβλητέου τιμήματος :

 Με την αριθμ. 21/2022 απόφαση της Επιτροπής ορίσθηκε το ελάχιστο όριο προσφοράς, το οποίο δεν μπορεί να είναι κατώτερο του εξήντα τοις εκατό (60%) της μισθωτικής αξίας του ακινήτου ανά έτος ήτοι  στα  είκοσι πέντε ευρώ  (25,00 €) ανά στρέμμα, και συνολικά τριακόσια τριάντα ευρώ και ογδόντα λεπτά (330,80 €).

 1. Σταδιακή αναπροσαρμογή του τιμήματος και τόπος και χρόνος καταβολής του (άρθρο 10 Ν. 4061/2012:

α) Τη σταδιακή αναπροσαρμογή του τιμήματος που ορίζεται μετά τα δύο πρώτα μισθωτικά έτη από την παραχώρηση της χρήσης ανά μισθωτικό έτος και ανέρχεται σε ποσοστό ίσο με τη μεταβολή του Δείκτη Τιμών Καταναλωτή (ΔΤΚ) του μήνα της αναπροσαρμογής σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου έτους (απλή δωδεκάμηνη μεταβολή) όπως αυτή υπολογίζεται από την Ελληνική Στατιστική Αρχή ανά έτος.

γ) Το τίμημα θα καταβάλλεται ετησίως, εντός τριμήνου από την ημερομηνία που ορίζει η απόφαση της παραχώρησης και κατατίθεται σε Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία ως έσοδο κατά 50% του Δημοσίου και κατά 50% των οικείων Περιφερειών  Ο ενδιαφερόμενος οφείλει να προσκομίζει το παράβολο εξόφλησης στη Διεύθυνση Αγροτικής Ανάπτυξης Καστοριάς και συγκεκριμένα στο Τμήμα Τοπογραφίας-Εποικισμού-Αναδασμού

 1. Διάρκεια της παραχώρησης :

Η χρονική διάρκεια παραχώρησης θα είναι για είκοσι πέντε (25) έτη.

 1. 7. Εγγυητική Επιστολή Αναγνωρισμένου Πιστωτικού Ιδρύματος για τη συμμετοχή στο ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%) επί του ορίου της προσφοράς. Στη συγκεκριμένη δε περίπτωση που το όριο προσφοράς ανέρχεται σε διακόσια τριάντα πέντε ευρώ και σαράντα ένα λεπτά (235,41 €) η εγγυητική επιστολή θα διαμορφωθεί σε τριάντα τέσσερα ΕΥΡΩ (34,00 €). Η εγγυητική θα πρέπει να κατατεθεί μέχρι στις 9:30 π.μ. η ώρα την Παρασκευή 12 Αυγούστου 2022.
 2. Μετά την υπογραφή της σύμβασης η εγγυητική επιστολή συμμετοχής αντικαθίσταται με άλλη:

 Ποσού ίσου με το πρώτο ετήσιο τίμημα για το σύνολο της έκτασης, για την εξασφάλιση της καταβολής του τιμήματος και την τήρηση των όρων της απόφασης παραχώρησης.

 1. Πλειοδότες:

α) Αν κάποιος πλειοδοτεί για λογαριασμό άλλου προσώπου, πρέπει να το δηλώσει αμέσως στην Επιτροπή Δημοπρασίας, κατά την σύνταξη των πρακτικών θα προσκομίσει συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο ή σχετικό έγγραφο παροχής εξουσιοδότησης προς πλειοδοσία, θεωρημένο από δημόσια υπηρεσία, διαφορετικά θεωρείται αυτός ως πλειοδότης.

β) Δεν γίνονται δεκτοί στη Δημοπρασία οι δημόσιοι υπάλληλοι, στρατιωτικοί υπάλληλοι, καθώς και οι υπάλληλοι που υπηρετούν στην Τοπική Αυτοδιοίκηση.

γ) Για τον αποκλεισμό κάποιου από τη Δημοπρασία συντάσσεται από την Επιτροπή έκθεση που προσαρτάται στα πρακτικά της Δημοπρασίας.

 1. Διεξαγωγή της Δημοπρασίας:

H Δημοπρασία  διεξάγεται και διευθύνεται από την Επιτροπή Δημοπρασίας, οι δε προσφορές των πλειοδοτών απευθύνονται προς την Επιτροπή αυτή, η οποία τις επαναλαμβάνει μεγαλόφωνα και τις αναγράφει στα πρακτικά, κατά σειρά, μαζί με το ονοματεπώνυμο   του πλειοδότη. Κάθε προσφορά είναι υποχρεωτική για τον πλειοδότη.

 1. Υπογραφή Πρακτικών:

Μετά τη λήξη της Δημοπρασίας το πρακτικό υπογράφεται τόσο από τα μέλη της Επιτροπής που την διενέργησε όσο και από τον τελευταίο πλειοδότη. Σε περίπτωση που ο τελευταίος πλειοδότης αρνηθεί να υπογράψει τα πρακτικά, ενεργείται εις βάρος του, αναπλειστηριασμός, σύμφωνα με την παράγραφο 9 του άρθρου  10 του Ν. 4061/2012.

 1. Επανάληψη Δημοπρασίας:

H Δημοπρασία επαναλαμβάνεται στις παρακάτω περιπτώσεις:

α) Όταν αποβεί  άκαρπη, λόγω μη εμφάνισης πλειοδοτών ή λόγω μη επίτευξης του τιμήματος, σύμφωνα με τα οριζόμενα στη παρ. 3. του άρθρου  4 του Ν. 4061/2012   Στην περίπτωση αυτή η τιμή εκκίνησης-ελάχιστης προσφοράς-δεν μπορεί να είναι χαμηλότερη από το εβδομήντα τοις εκατό (70%) της αρχικής τιμής εκκίνησης.

β) Σε περίπτωση που η διαδικασία κριθεί άκυρη λόγω παράβασης ουσιώδους τύπου αυτής.

γ) Όταν ο τελευταίος πλειοδότης αρνηθεί να υπογράψει τα πρακτικά μετά την κατακύρωση. Στην περίπτωση

αυτή η πλειοδοσία επαναλαμβάνεται εις βάρος του τελευταίου πλειοδότη, ο οποίος υποχρεούται σε καταβολή αποζημίωσης, το ύψος της οποίας ορίζεται από το Πρόεδρο της Επιτροπής Δημοπρασίας, στο τετραπλάσιο της τελικής τιμής κατακύρωσης. Το ποσό αυτό βεβαιώνεται στην οικεία Δ.Ο.Υ., ως έσοδο του Δημοσίου.

 1. Οποιοσδήποτε έχει έννομο συμφέρον μπορεί να προσβάλλει τις πράξεις Περιφερειάρχη ενώπιον του Ελεγκτή Νομιμότητας, σύμφωνα με το άρθρο 227 του ν. 3852/2010 (Α΄ 87).