στηθαία μεταλλικά

Διακήρυξη Δημοπρασίας για την Αντικατάσταση στηθαίων ασφαλείας στην περιοχή της Κοτύλης, προϋπ. 120.000€

Διακηρύξεις - Διαγωνισμοί Ενημέρωση Πολιτών

 Η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Καστοριάς, προκηρύσσει «ανοιχτή διαδικασία» επιλογής αναδόχου του άρθρου 27 του Ν.4412/2016 μέσω του συστήματος ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση τη τιμή για το έργο « Αντικατάσταση στηθαίων ασφαλείας στην περιοχή της Κοτύλης», με προϋπολογισμό 120.000,00  Ευρώ (με Φ.Π.Α.

Το έργο αποτελείται από τις ακόλουθες κατηγορίες εργασιών: Οδοποιία : 96.774,19 €  (δαπάνη εργασιών, ΓΕ & ΟΕ , απρόβλεπτα και αναθεώρηση) και Φ.Π.Α. (24%): 23.225,81 .

Δείτε εδώ την Περίληψη Διακήρυξης

Δείτε εδώ ολόκληρη Διακήρυξη