Ανοιχτή Διαδικασία Επιλογής Αναδόχου για : “Απομάκρυνση φερτών υλών και κορημάτων από τάφρους και τοιχεία” στην ΠΕ Καστοριάς.

Διακηρύξεις - Διαγωνισμοί Ενημέρωση Πολιτών Χωρίς κατηγορία

H Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών Έργων της Π. Ε. Καστοριάς, προκηρύσσει «ανοιχτή διαδικασία» επιλογής αναδόχου μέσω του συστήματος ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάσει την τιμή για την υπηρεσία : «Απομάκρυνση φερτών υλών και κορημάτων από τάφρους και τοιχεία».

 

Περίληψη Διακήρυξης

 

1.Perilispis_fertres

 

Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού

 

2.diakirixi_fertes

 

Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης/Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης

 

3.Evropaiko_eggr_simbasis