Επιβεβαιωμένα Κρούσματα Οζώδους Δερματίτιδας των Βοοειδών στον Ελλαδικό χώρο

Ανακοινώσεις Ενημέρωση Πολιτών

Από το τμήμα Κτηνιατρικής της Διεύθυνσης Αγροτικής Ανάπτυξης & Κτηνιατρικής της ΠΕ Καστοριάς και σύμφωνα με την πρόσφατη εγκύκλιο της Διεύθυνσης Υγείας των Ζώων του Υπ.Α.Α.Τ. (σχετικό Νο.1),  γνωστοποιείται ότι επιβεβαιώθηκαν πέντε νέες εστίες Οζώδους Δερματίτιδας των Βοοειδών στην Π.Ε. Σερρών.

Επίσης, επιβεβαιώθηκαν τρεις εστίες στη Βουλγαρία. Επιπλέον, έχουν αφιχθεί βοοειδή από τη Βουλγαρία σε αρκετές Π.Ε. της χώρας (σχετικό Νο. 2).

Λαμβάνοντας υπόψη ότι ο χρόνος επώασης του νοσήματος είναι 28 ημέρες και ότι η κύρια μέθοδος μετάδοσης της νόσου είναι μηχανική μέσω αρθροπόδων φορέων (κουνούπια και μύγες), απαιτείται αυξημένη επαγρύπνηση και συνεργασία όλων των εμπλεκομένων φορέων.

   Επισημαίνονται τα ακόλουθα:

Διακίνηση Βοοειδών

Για βοοειδή που προέρχονται από Π.Ε. οι οποίες έχουν οριστεί ως Ζώνες Επιβολής Περιορισμών ή και εφαρμόζουν πρόγραμμα εμβολιασμού κατά της Οζώδους Δερματίτιδας, οι μετακινήσεις ζώντων ζώων προς τις υπόλοιπες περιοχές της χώρας δεν επιτρέπονται.
  1. Σε περιπτώσεις που είναι απαραίτητη η διακίνηση βοοειδών για οποιονδήποτε λόγο (πώληση, αγορά, σφαγή, μετακίνηση προς θερινό βοσκότοπο), οι κτηνοτρόφοι οφείλουν να ενημερώνουν τον κτηνίατρο της περιοχής τους για την πρόθεσή τους να μετακινήσουν βοοειδή, τουλάχιστον τρεις (3) ημέρες πριν την προγραμματισμένη μετακίνηση.
  1. Όλα τα βοοειδή που πρόκειται να διακινηθούν, καθώς και το σύνολο των ζώων της εκμετάλλευσης ή των εκμεταλλεύσεων (σε περίπτωση συστεγαζόμενων εκμεταλλεύσεων) εξετάζονται κλινικά για τον εντοπισμό συμπτωμάτων οζώδους δερματίτιδας 24 ώρες πριν την αναχώρησή τους. Στο υγειονομικό πιστοποιητικό που εκδίδεται από τον αρμόδιο κτηνίατρο, επισημαίνεται με κόκκινο μελάνι η απουσία των κλινικών συμπτωμάτων. Η επισήμανση αυτή έχει την ακόλουθη μορφή:

ΑΠΟΥΣΙΑ ΚΛΙΝΙΚΩΝ ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΩΝ

ΟΖΩΔΟΥΣ ΔΕΡΜΑΤΙΤΙΔΑΣ

Ημερομηνία: …………………….

Δ.Α.Ο.Κ.     Καστοριάς

  1. Με δεδομένο το γεγονός ότι στη μετάδοση του νοσήματος εμπλέκονται αιματοφάγα έντομα και αρθρόποδα, κρίνεται απαραίτητη η εφαρμογή επάνω στα ζώα εντομοαπωθητικών-εξωπαρασιτοκτόνων. Η προμήθεια των εν λόγω σκευασμάτων γίνεται μετά την έκδοση κτηνιατρικής συνταγής από ιδιώτη κτηνίατρο. Ο κτηνίατρος που εκδίδει την συνταγή ενημερώνει το Μητρώο Φαρμακευτικής Αγωγής της Εκμετάλλευσης (Μη.Φ.Α.Ε.), αναγράφοντας ευκρινώς την ημερομηνία εφαρμογής του σκευάσματος επάνω στα ζώα. Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δίνεται στην τήρηση των χρόνων αναμονής για τα ζώα που μεταφέρονται στο σφαγείο και προορίζονται για ανθρώπινη κατανάλωση. Για την έκδοση του υγειονομικού πιστοποιητικού από τον αρμόδιο κτηνίατρο, υποχρεωτικά να προσκομίζεται και το Μη.Φ.Α.Ε., από το οποίο θα πιστοποιείται τόσο η εφαρμογή του εντομοαπωθητικού-εξωπαρασιτοκτόνου σκευάσματος, όσο και η τήρηση του χρόνου αναμονής.
  1. Κατά την άφιξή τους στην εκμετάλλευση προορισμού, τα βοοειδή παραμένουν σε απομονωμένο χώρο, χωρίς να έρχονται σε επαφή με τα υπόλοιπα ζώα της εκμετάλλευσης για διάστημα τουλάχιστον είκοσι οκτώ (28) ημερών (ανώτατη περίοδος επώασης της οζώδους δερματίτιδας). Μετά το πέρας των 28 ημερών, ο αρμόδιος κτηνίατρος προσέρχεται και εξετάζει κλινικά τα νεοεισερχόμενα ζώα για συμπτώματα οζώδους δερματίτιδας. Σε περίπτωση όπου στην εκμετάλλευση δεν υπάρχει δυνατότητα περιορισμού των ζώων για τουλάχιστον 28 ημέρες, τότε η αρμόδια αρχή προορισμού μπορεί να μην επιτρέψει την αγοραπωλησία.
  1. Οι μεταφορείς ζώντων ζώων είναι υποχρεωμένοι να καθαρίζουν, να απολυμαίνουν και να απεντομώνουν τα φορτηγά τους πριν την φόρτωση και μετά την εκφόρτωση των ζώων. Ιδιαίτερη προσοχή να δίνεται στην κόπρο και στη στρωμνή, όπου μπορεί να βρίσκονται εγκλωβισμένα έντομα και αρθρόποδα.
  1. Οι τοπικές αστυνομικές αρχές και οι υπηρεσίες της τροχαίας, να ελέγχουν τα οχήματα που μεταφέρουν βοοειδή και να ζητούν την ύπαρξη Υγειονομικού Πιστοποιητικού για μεταφορά Βοοειδών, τα οποία πρέπει να είναι υπογεγραμμένα από τον αρμόδιο κτηνίατρο και να φέρουν την ως άνω αναφερόμενη κόκκινη επισήμανση.
  1. Οι ιδιώτες κτηνίατροι, υποχρεούνται να ενημερώσουν άμεσα την υπηρεσία μας στην περίπτωση που εντοπίσουν σε ζώα ευαίσθητων ειδών (βοοειδή), συμπτώματα συμβατά με τη νόσο.
  1. Μέτρα βιοασφάλειας στις εκμεταλλεύσεις.

           Οι ιδιοκτήτες εκμεταλλεύσεων βοοειδών θα πρέπει να αυξήσουν τα μέτρα

           βιοασφάλειας στις εκτροφές τους, ώστε να μειώσουν τις πιθανότητες εισόδου

           ασθενειών (μεταξύ αυτών και η Οζώδης Δερματίτιδα των Βοοειδών).

           Πιο συγκεκριμένα ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί στα παρακάτω σημεία:

          – Περίφραξη των εγκαταστάσεων για την αποτροπή εισόδου και εξόδου

          – Απολυμαντική τάφρος στην είσοδο-έξοδο των εγκαταστάσεων

          – Καθαρισμός και Απολύμανση των εγκαταστάσεων

          – Απεντόμωση και μυοκτονία στις εγκαταστάσεις

          – Περιορισμός της εισόδου οχημάτων και άλλων μηχανημάτων στις

            εγκαταστάσεις και στους βοσκοτόπους, στα εντελώς απαραίτητα. Ιδιαίτερη

            προσοχή σε οχήματα που έρχονται σε επαφή και με άλλες εκμεταλλεύσεις

            βοοειδών.

         – Καθαρισμός και απολύμανση των οχημάτων που εισέρχονται και εξέρχονται

            από τις εγκαταστάσεις.

         – Περιορισμός των ανθρώπων που εισέρχονται στις εκμεταλλεύσεις και έρχονται

           σε επαφή με τα ζώα και ιδιαίτερη προσοχή σε όσους έρχονται σε επαφή και με

           άλλες εκμεταλλεύσεις βοοειδών.

         – Καθαρισμός και απολύμανση των υποδημάτων των ανθρώπων που

           εισέρχονται και εξέρχονται από την εκμετάλλευση.

         – Παραμονή των νεοεισαχθέντων ζώων σε περιορισμό από τα υπόλοιπα ζώα

           της εκτροφής, για τουλάχιστον 28 ημέρες.

         – Έλεγχος της προέλευσης των ζωοτροφών, των μηχανημάτων και των

           συσκευών που χρησιμοποιούνται.

          – Εξάλειψη και αποφυγή δημιουργίας εστιών (στάσιμα νερά, κοπροσωροί,

            απορρίμματα) όπου μπορεί να συγκεντρώνονται έντομα, κρότωνες, και άλλα

            αιματοφάγα  αρθρόποδα και προνυμφικά στάδια αυτών.

         – Καταπολέμηση εξωπαρασίτων και χρήση εντομοαπωθητικών.

Λόγω της σοβαρότητας της συγκεκριμένης ασθένειας,  παρακαλούμε όλοι οι εμπλεκόμενοι να εφαρμόσουν όσα υποχρεούνται : συνεχής επιτήρηση των βοοειδών, άμεση ενημέρωση των κτηνιάτρων σε περίπτωση ύποπτων συμπτωμάτων, άμεση προμήθεια και ψεκασμός των ζώων με εγκεκριμένα εντομοαπωθητικά  και εξωπαρασιτοκτόνα, μέτρα βιοασφάλειας στις εκτροφές και κυρίως συνεχής επαφή με τους κτηνιάτρους της υπηρεσίας μας.

Δείτε εδώ περισσότερες  πληροφορίες για την οζώδη δερματίτιδα