Τροποποίηση Διακήρυξης 9/2015 για τη μεταφορά μαθητών

Διακηρύξεις - Διαγωνισμοί
 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ

Δευτέρα 20/07/2015

 
 

Τροποποίηση Διακήρυξης 9/2015

Ηλεκτρονικός Δημόσιος Ανοικτός Διεθνής Διαγωνισμός για τη μεταφορά μαθητών

 

Από το τμήμα Προμηθειών της Διεύθυνσης Διοικητικού Οικονομικού της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς γνωστοποιείται Τροποποίηση  Ηλεκτρονικού Δημόσιου Ανοικτού διεθνή διαγωνισμού της  αριθ. Διακήρυξης 9/2015 καθώς και τροποποιημένης Διακήρυξης.

 

Το κείμενο της τροποποίησης  έχει ως εξής:

 

Τροποποίηση  Ηλεκτρονικού Δημόσιου Ανοικτού διεθνή διαγωνισμού της αριθ. Διακήρυξης 9/2015 ανάθεσης υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών, χωρικής αρμοδιότητας Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς, για το σχολικό έτος 2015-2016, συνολικού προϋπολογισμού 1.221.553,56 €, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. και δικαιωμάτων προαίρεσης (CPV 60130000 Υπηρεσίες Ειδικών Οδικών Μεταφορών Επιβατών) που δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα σας στις 12/06/2015, τροποποιείται ως κάτωθι:

1. Η Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών: από τις 10 Ιουνίου 2015 ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00 π.μ. σε 20/07/2015 ημέρα Δευτέρα και ώρα 16:00.

 

2. Η Ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών: από το αργότερο μέχρι τις 20 Ιουλίου 2015 ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:00 μ.μ. σε 31/08/2015 ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:00.

3. Ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών: από 24- 07 -2015, ημέρα Παρασκευή και ώρα 9:00 π.μ. σε 04/09/2015 ημέρα Παρασκευή και ώρα 9:00 π.μ.

4. Ο συνολικός προϋπολογισμός από 1.221.553,56 σε 1.313.638,89 €, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. και δικαιώματος προαίρεσης (CPV 60130000 Υπηρεσίες Ειδικών Μεταφορών Επιβατών).

Πλήρως τροποποιημένη και αναρτημένη Διακήρυξη θα βρείτε στο www.kastoria.gr καθώς και στο ΕΣΗΔΗΣ.

Κατά τα λοιπά παραμένει η ανακοίνωση ως έχει.

 

Από την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας

Περιφερειακή Ενότητα Καστοριάς

Καστοριά 20-07-2015

Ο Αντιπεριφερειάρχης

Καστοριάς

Σωτήριος Αδαμόπουλος

 

Δείτε εδώ ολόκληρη την Τροποποιητική Διακήρυξη Νο 9 /2015