λεκτικό διαγωνισμός

Συνοπτικός διαγωνισμός για την ανάθεση του έργου: «Εργασίες συντηρήσεων, επισκευών και βελτιώσεων στο Επ. Οδ. Δίκτυο 2019»

Διακηρύξεις - Διαγωνισμοί Ενημέρωση Πολιτών

H Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Π. Ε. Καστοριάς, προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου: «Εργασίες συντηρήσεων, επισκευών και βελτιώσεων στο Επ. Οδ. Δίκτυο 2019», με προϋπολογισμό: 70.000€ με ΦΠΑ

Δείτε εδώ την Περίληψη Διακήρυξης 

Δείτε εδώ ολόκληρη την Διακήρυξη

Δείτε εδώ την Τεχνική Περιγραφή

Δείτε εδώ τον Προϋπολογισμό

Δείτε εδώ το τιμολόγιο μελέτης

Δείτε εδώ την Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων

Δείτε εδώ τον Φάκελο Ασφάλειας &Υγείας

Δείτε εδώ το Σχέδιο Ασφάλειας & Υγείας 

Δείτε εδώ το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ)