λεκτικό διαγωνισμός

Ηλεκτρονικός ∆ημόσιος Ανοικτός διεθνής διαγωνισμός για την μεταφορά μαθητών σχολ. έτους 2016 – 2017

Διακηρύξεις - Διαγωνισμοί Ενημέρωση Πολιτών
Ηλεκτρονικός ∆ημόσιος Ανοικτός διεθνής διαγωνισμός για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφορά μαθητών Πρωτοβάθμιας και ∆ευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της Περιφέρειας ∆υτικής Μακεδονίας, Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς για τοσχολικό έτος 2016 – 2017, συνολικού προϋπολογισμού 1.271.229,83ευρώ.
Δείτε εδώ την Περίληψη Διακήρυξης
Δείτε εδώ ολόκληρη τη Διακήρυξη 4/2016