Δημόσια Διαβούλευση για την Ιθαγένεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Ανακοινώσεις

Σύμφωνα με έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης τίθεται σε Δημόσια Διαβούλευση η Ιθαγένεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης ως προϋπόθεση της Ευρωπαϊκής Δημοκρατικής Συμμετοχής.

Στο πλαίσιο των δικαιωμάτων που απορρέουν από την ευρωπαϊκή ιθαγένεια, την οποία αυτοδίκαια αποκτούν οι  υπήκοοι κάθε κράτους μέλους της ΕΕ,  και στην προσπάθεια της  Ευρωπαϊκής Επιτροπής για ευρύτερη ενημέρωση των πολιτών για τα δικαιώματά τους αναφορικά με την κινητικότητα εντός της Ε.Ε, τις αξίες της ευρωπαϊκής ιθαγένειας και τη συννετοχή στις δημοκρατικές διαδικασίες και στα κοινά, καλεί τους πολίτες της Ένωσης σε δημόσια διαβούλευση, προκειμένου να διατυπώσουν τις απόψεις και εμπειρίες τους σε θέματα που σχετίζονται με την άσκηση των ανωτέρω δικαιωμάτων και για τον τρόπο βελτίωσης των υφιστάμενων διαδικασιών.

Το Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, συνδράμοντας στην προσπάθεια της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ενθαρρύνει τους Έλληνες πολίτες και τους πολίτες των λοιπών κρατών μελών της Ε.Ε. που διαμένουν στην ελληνική επικράτεια να συμμετέχουν στην εν λόγω διαβούλευση, συμπληρώνοντας σχετικό ερωτηματολόγιο που διατίθεται σε όλες τις επίσημες γλώσσες της Ε.Ε. στον ακόλουθο σύνδεσμο:https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/EUCitizenship, καθώς και στην ιστοσέλιδα του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης (www.ypes.gr)

H προθεσμία για τη συμπλήρωση του ερωτηματολογίου λήγει στις 7 Δεκεμβρίου 2015.