Δημοσιοποίηση παράτασης προθεσμιών για υποβολή αιτήσεων στήριξης του Υπομέτρου 6.1 “Εγκατάσταση Νέων Γεωργών” 2016

Ανακοινώσεις Ενημέρωση Πολιτών

        Η Διεύθυνση  Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς, ανακοινώνει την παράταση των προθεσμιών υποβολής αιτήσεων  στήριξης  για το  υπομέτρο 6.1 «Εγκατάσταση Νέων Γεωργών», έτους 2016 έως  τις 23-12-2016, και καλεί όλους τους ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν αιτήσεις στήριξης – φακέλων υποψηφιότητας προς ένταξη.

          Οι υποψήφιοι, αφού υποβάλλουν ηλεκτρονικά και μέχρι τις 23-12-2016 μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) τις αιτήσεις στήριξης-φακέλους υποψηφιότητας, οφείλουν να υποβάλλουν και εγγράφως, εις διπλούν (πρωτότυπο και αντίγραφο) το φυσικό φάκελο υποψηφιότητας στη Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Καστοριάς, εντός αποκλειστικής προθεσμίας δέκα εργασίμων ημερών από την καταληκτική  ημερομηνία  ηλεκτρονικής  υποβολής  των αιτήσεων στο ΠΣΚΕ,  δηλαδή   έως  και τις 9-1-2017.

         Η αναλυτική περιγραφή του υπομέτρου 6.1, η με αριθμ. 8585/10-10-2016 σχετική  Υπουργική Απόφαση, διευκρινήσεις και απαντήσεις σε ερωτήματα, είναι αναρτημένα  στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων  http://www.agrotikianaptixi.gr/ – Μέτρα ΠΑΑ 2014-2020 – Υπομέτρο 6.1 .

 

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Καστοριάς, Υπεύθυνος προγράμματος: κ. Μπέης Ελευθέριος, Γραφείο 5, 1ος όροφος, Τηλ.: 2467350251.