λεκτικό διαγωνισμός

Άγονη η διαδικασία της Προμήθειας εξοπλισμού στα πλαίσια του προγράμματος G.AL.E.T

Διακηρύξεις - Διαγωνισμοί Ενημέρωση Πολιτών

Αποτελέσματα της Διαδικασίας “Πρόσκληση Ενδιαφέροντος για «Προμήθεια Εξοπλισμού στα Πλαίσια του Προγράμματος G.AL.E.T»”

ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:
1. Τον Ν.3852/2010 (Α. 87) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης – Πρόγραμμα
Καλλικράτης»(ΦΕΚ 87/Α/7-6-2010).
2. Τον Ν.4412/2016 (ΦΕΚ Α 147/8.8.2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)».
3. Το Π.Δ. 146/23-12-2010 (ΦΕΚ.239/Αʼ/27-12-2010) “Οργανισμός της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας”.
4. Τα άρθρα 66-68 του Ν.4270/14 «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και Εποπτείας
(ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ). «Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ143/Α).
5. Τη με αρ.πρωτ. 4365/20-10-2014 Κατευθυντήρια Οδηγία 4 (Απόφαση 294/2014 της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων) με θέμα «Τήρηση διατυπώσεων δημοσιότητας κατά τη διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων».
6. Την έγκριση υλοποίησης του έργου «Greece / Albania Energy Tourism» με το ακρωνύμιο G.AL.E.T και την έγκριση της σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης με τίτλο «Υλοποίηση διασυνοριακού έργου «ΕΛΛΑΑ-ΑΛΒΑΝΙΑ 2007-2013, Ενέργεια και Τουρισμός – G.AL.E.T.» από το Περιφερειακό Συμβούλιο Δυτικής Μακεδονίας (ΑΔΑ: ΩΛΠ77ΛΨ-ΟΧΝ).
7. Την έγκριση του έργου G.AL.E.T. – Greece / Albania Energy Tourism του IPA του
Ευρωπαϊκού Προγράμματος Εδαφικής Συνεργασίας (Interreg) «Ελλάδα-Αλβανία 2007-2013» το οποίο έχει εγγραφεί στην ΣΑΕΠ 305/8 με Προϋπολογισμό 268.205,88 € και με Κωδικό αριθμό έργου ΠΔΕ 2014ΕΠ30580010.
8. Το συμφωνητικό συνεργασίας (3-10-2014) «Partnership Agreement» (A4-2.1-8) μεταξύ του επικεφαλής εταίρου (Περιφέρεια Ηπείρου) και των υπολοίπων Ελλήνων εταίρων (Περιφέρεια Ιονίων Νήσων, ΚΑΠΕ, ΕΚΕΤΑ/ΙΕΠ).
9. Τη με αρ. πρωτ. 22277/862/3-3-2015 Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας με θέμα «Ανάθεση και Συγκρότηση Ομάδας Έργου για την υλοποίηση του έργου G.AL.E.T. – Greece / Albania Energy Tourism του IPA του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Εδαφικής Συνεργασίας (Interreg) «Ελλάδα-Αλβανία 2007-2013»(ΑΔΑ: 7ΔΖΤ7ΛΨ-Η58).
10. Τις ελάχιστες τεχνικές προδιαγραφές και την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος όπως εγκρίθηκαν.
11. Τις προσφορές που κατατέθηκαν μέχρι τις 9-11-2016 ώρα 13:00μ.μ.
12. Την 160651/2528/24-11-2016 εισήγηση-γνωμοδότηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων ΠΕ Καστοριάς

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

1. Κηρύττει άγονη τη διαδικασία της Προμήθειας εξοπλισμού στα πλαίσια του προγράμματος G.AL.E.T σύμφωνα με την ΑΠ 147286/2324/1-11-2016 πρόσκληση
ενδιαφέροντος λόγω μη ύπαρξης παραδεκτών προσφορών. Συγκεκριμένα:

Δείτε εδώ ολόκληρη την απόφαση