λεκτικό διαγωνισμός

Xρήση ακινήτου έκτασης 52.000 τ.μ. στο αγρόκτημα Οινόης

Διακηρύξεις - Διαγωνισμοί

Θέμα: Διακήρυξη δημοπρασίας για την παραχώρηση κατά χρήση ακινήτου
έκτασης 52.000 τ.μ. στο αγρόκτημα Οινόης, νομού Καστοριάς με
σκοπό την καλλιέργεια αγροτικών προϊόντων.

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο αναπληρωτής Διευθυντής Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής

Έχοντας υπόψη:

1. Την αριθμ. 3347/8-6-2015 αίτηση της Ιωσηφίδου Παρθένας του Ιορδάνη με την οποία ζητάει την κατά χρήση παραχώρηση έκτασης για καλλιέργεια αγροτικών προϊόντων στο αγρόκτημα Οινόης.
2. Τις διατάξεις του άρθρου 282 παρ. 1, 283 παρ. 2 κ΄ 186 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης (ΦΕΚ 87/Α’/2010»
3. Τις διατάξεις του Π.Δ. 146/27-12-2010(ΦΕΚ Α’/239/27-12-2010) « περί Οργανισμού της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας».
4 Τις διατάξεις του άρθρου 4 του Ν. 4061/2012 (παραχωρήσεις κατά χρήση ακινήτων).
5 Τις διατάξεις του άρθρου 10 του Ν. 4061/2012 (διαδικασία δημοπρασίας).
6 Τις διατάξεις του άρθρου 37 του Ν. 4235/2014 που αφορά την τροποποίηση διατάξεων του Ν. 4061/2012
7 Το με αριθμ. πρωτ. 559/26818/26-2-2014 έγγραφο του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων με θέμα «οδηγίες για την εφαρμογή διατάξεων του Ν. 4061/2012 όπως αυτές συμπληρώθηκαν ή τροποποιήθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 37 του Ν. 4235/2014.
8 Την αρίθμ.4664/3-7-2014 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας περί συγκρότησης της Επιτροπής Θεμάτων Γης και Επίλυσης Διαφορών στην Περιφερειακή Ενότητα Καστοριάς της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας
9 Τα κτηματολογικά στοιχεία της αναμορφωθείσας διανομής του αγροκτήματος Οινόης έτους 1960 στο οποίο εμφανίζεται το αριθμό 1θ κοινόχρηστο τεμάχιο που θα αποτελέσει αντικείμενο της Επιτροπής Θεμάτων Γης και Επίλυσης Διαφορών.
10. Το αριθμ. 3347/22-7-2015 έγγραφο του Τμήματος μας προς Υπηρεσίες για την γνωμοδότη
ως προς την παραχώρηση.
11. Το από 11-8-2015 έγγραφο του Τμήματος Φυτικής & Ζωικής Παραγωγής της
Υπηρεσίας μας με το οποίο γνωμοδοτεί θετικά
12. Το αριθμ. 89087/1403/31-8-2015 έγγραφο του Τμήματος Περιβαλλοντικής Υγιεινής &
Υγειονομικού ελέγχου Καστοριάς με το οποίο γνωμοδοτεί θετικά.
13. Το αριθμ. 35734/1611/1-9-2015 έγγραφο της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Χωρικού
Σχεδιασμού Δυτικής Μακεδονίας με το οποίο γνωμοδοτεί θετικά.
14. Το αριθμ. 36024/3843/24-8-2015 έγγραφο της Δ/νσης Δασών Καστοριάς με το οποίο
γνωμοδοτεί θετικά.
15. Το αριθμ. 3348/28-7-2015 έγγραφο της Εφορείας Αρχαιοτήτων Καστοριάς με το οποίο
δεν έχει καταρχήν αντίρρηση.
16. Την 36/2015 απόφαση προσδιορισμού ελάχιστου ορίου προσφοράς και ανωτέρου του 60% της μισθωτικής αξίας ακινήτου προς εκμίσθωση ανά έτος της Επιτροπής Θεμάτων γης & επίλυσης διαφορών.
17. Το 5712/12-10-2015 έγγραφο της υπηρεσίας μας προς τον ΟΠΕΚΕΠΕ με θέμα την ανάρτηση τοπογραφικού διαγράμματος στο οποίο απεικονίζεται η προς παραχώρηση έκταση στην σελίδα του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι

Τη διεξαγωγή δημοπρασίας για την παραχώρηση κατά χρήση έκτασης σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 4 κ΄ 10 του Ν.4061/2012, με τους ακόλουθους όρους και τα Δικαιολογητικά Συμμετοχής:
1.Χρόνος και Τόπος Διεξαγωγής Δημοπρασίας.
Η διεξαγωγή της δημοπρασίας θα γίνει στο γραφείο 3 του 1ο ορόφου της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, θα είναι φανερή και προφορική σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 του Ν.4061/2012 και θα διενεργηθεί από την Επιτροπή Θεμάτων Γης και Επίλυσης Διαφορών Καστοριάς στις 17 Νοεμβρίου 2015 ημέρα Τρίτη με ώρα έναρξης στις 09:40 π.μ. και ώρα λήξης στις 09:45 π.μ. Επίσης ο χρόνος της δημοπρασίας είναι δυνατόν να παραταθεί με απόφαση της επιτροπής εφόσον η διαδικασία υποβολής προσφορών είναι ενεργή.
2. Στοιχεία του προς παραχώρηση κατά χρήση ακινήτου:
Η προς παραχώρηση κατά χρήση έκτασης με σκοπό την καλλιέργεια αγροτικών προϊόντων των 52.000 τ.μ. είναι τμήμα του αριθμ. 1θ κοινόχρηστου τεμαχίου της αναμορφωθείσας διανομής αγροκτήματος Οινόης έτους 1960 όπως αυτό απεικονίζεται στο τοπογραφικό διαγράμματα του ιδιώτη τοπογράφου μηχανικού Στάιου Βασίλειου το οποίο έχει ελεγχθεί από το τμήμα Τοπογραφίας-Εποικισμού-Αναδασμού της Δ/νσης Αγροτικής Ανάπτυξης & Κτηνιατρικής Καστοριάς.
3.Τιμή εκκίνησης του καταβλητέου τιμήματος :
Με την αρίθμ. 36/2015 απόφαση της Επιτροπής ορίσθηκε το ελάχιστο όριο προσφοράς, το οποίο δεν μπορεί να είναι κατώτερο του εξήντα τοις εκατό (60%) της μισθωτικής αξίας του ακινήτου ανά έτος ήτοι στα οκτώ ευρώ (8,00 €) ανά στρέμμα ανά έτος, και συνολικά τετρακόσια δεκαέξι ευρώ (416,00 €) το έτος.
4. Σταδιακή αναπροσαρμογή του τιμήματος και τόπος και χρόνος καταβολής του (άρθρο 10 Ν. 4061/2012:
α) Η σταδιακή αναπροσαρμογή του τιμήματος ορίζεται με απόφαση του Υπουργού Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, τον τόπο και χρόνο καταβολής του.
γ) Το τίμημα θα καταβάλλεται ετησίως, εντός τριμήνου από την ημερομηνία που ορίζει η απόφαση της παραχώρησης και κατατίθεται σε Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία ως έσοδο κατά 50% του Δημοσίου και κατά 50% των οικείων Περιφερειών Ο ενδιαφερόμενος οφείλει να προσκομίζει το παράβολο εξόφλησης στη Διεύθυνση Αγροτικής Ανάπτυξης Καστοριάς και συγκεκριμένα στο Τμήμα Τοπογραφίας-Εποικισμού-Αναδασμού
5. Διάρκεια της παραχώρησης :
Η χρονική διάρκεια παραχώρησης θα είναι για δέκα εννέα (19) έτη.
6.Εγγυητική Επιστολή Αναγνωρισμένου Πιστωτικού Ιδρύματος για τη συμμετοχή στο ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%) επί του ορίου της προσφοράς. Στη συγκεκριμένη δε περίπτωση που το όριο προσφοράς ανέρχεται σε τετρακόσια δεκαέξι ευρώ (416,00 €) η εγγυητική επιστολή θα διαμορφωθεί σε σαράντα δύο ΕΥΡΩ (42,00 €). Η εγγυητική θα πρέπει να κατατεθεί μέχρι στις 8:50 η ώρα την 17 Νοεμβρίου 2015.
7.Μετά την υπογραφή της σύμβασης η εγγυητική επιστολή συμμετοχής αντικαθίσταται με άλλη:
Ποσού ίσου με το δέκα τοις εκατό (10%) του επιτευχθέντος τιμήματος, για την εξασφάλιση της καταβολής του τιμήματος και την τήρηση των όρων της απόφασης παραχώρησης.
8.Πλειοδότες:
α) Αν κάποιος πλειοδοτεί για λογαριασμό άλλου προσώπου, πρέπει να το δηλώσει αμέσως στην Επιτροπή Δημοπρασίας, κατά την σύνταξη των πρακτικών θα προσκομίσει συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο ή σχετικό έγγραφο παροχής εξουσιοδότησης προς πλειοδοσία, θεωρημένο από δημόσια υπηρεσία, διαφορετικά θεωρείται αυτός ως πλειοδότης.
β) Δεν γίνονται δεκτοί στη Δημοπρασία οι δημόσιοι υπάλληλοι, στρατιωτικοί υπάλληλοι, καθώς και οι υπάλληλοι που υπηρετούν στην Τοπική Αυτοδιοίκηση.
γ) Για τον αποκλεισμό κάποιου από τη Δημοπρασία συντάσσεται από την Επιτροπή έκθεση που προσαρτάται στα πρακτικά της Δημοπρασίας.

9.Διεξαγωγή της Δημοπρασίας:
H Δημοπρασία διεξάγεται και διευθύνεται από την Επιτροπή Δημοπρασίας, οι δε προσφορές των πλειοδοτών απευθύνονται προς την Επιτροπή αυτή, η οποία τις επαναλαμβάνει μεγαλόφωνα και τις αναγράφει στα πρακτικά, κατά σειρά, μαζί με το ονοματεπώνυμο του πλειοδότη. Κάθε προσφορά είναι υποχρεωτική για τον πλειοδότη.
10. Υπογραφή Πρακτικών:
Μετά τη λήξη της Δημοπρασίας το πρακτικό υπογράφεται τόσο από τα μέλη της Επιτροπής που την διενέργησε όσο και από τον τελευταίο πλειοδότη. Σε περίπτωση που ο τελευταίος πλειοδότης αρνηθεί να υπογράψει τα πρακτικά, ενεργείται εις βάρος του, αναπλειστηριασμός, σύμφωνα με την παράγραφο 9 του άρθρου 10 του Ν. 4061/2012.

11. Επανάληψη Δημοπρασίας:
H Δημοπρασία επαναλαμβάνεται στις παρακάτω περιπτώσεις:
α) Όταν αποβεί άκαρπη, λόγω μη εμφάνισης πλειοδοτών ή λόγω μη επίτευξης του τιμήματος, σύμφωνα με τα οριζόμενα στη παρ. 3. του άρθρου 4 του Ν. 4061/2012 Στην περίπτωση αυτή η τιμή εκκίνησης-ελάχιστης προσφοράς-δεν μπορεί να είναι χαμηλότερη από το εβδομήντα τοις εκατό (70%) της αρχικής τιμής εκκίνησης.
β) Σε περίπτωση που η διαδικασία κριθεί άκυρη λόγω παράβασης ουσιώδους τύπου αυτής.
γ) Όταν ο τελευταίος πλειοδότης αρνηθεί να υπογράψει τα πρακτικά μετά την κατακύρωση. Στην περίπτωση
αυτή η πλειοδοσία επαναλαμβάνεται εις βάρος του τελευταίου πλειοδότη, ο οποίος υποχρεούται σε καταβολή αποζημίωσης, το ύψος της οποίας ορίζεται από το Πρόεδρο της Επιτροπής Δημοπρασίας, στο τετραπλάσιο της τελικής τιμής κατακύρωσης. Το ποσό αυτό βεβαιώνεται στην οικεία Δ.Ο.Υ., ως έσοδο του Δημοσίου.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ :
1. Μέλη της Επιτροπής Θεμάτων Γης
και Επίλυσης Διαφορών

2. Γραφείο Τύπου Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς
(για την δημοσίευση στην ιστοσελίδα της
μέσω e-mail και την τοιχοκόλληση στον
πίνακα ανακοινώσεων)

3. Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε
Δ/νση Τεχνικών Έλεγχων
Τμήμα Διαχ. & Συντηρ.
Χαρτογραφικών Δεδομένων
(Υπόψη κ. Κ. Λόη)
Δομοκού 5 Τ.Κ. 10445 Αθήνα

4. Αντιπεριφερειάρχη Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς

5. Δήμο Καστοριάς (για την τοιχοκόλληση στον πίνακα ανακοινώσεων της τοπικής κοινότητας Οινόης)

<br>