Ενίσχυση των μέτρων κατά της Οζώδους Δερματίτιδας των Βοοειδών.

Δελτία Τύπου

Από το τμήμα Κτηνιατρικής, της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς επισημαίνεται η αναγκαιότητα για αύξηση της επαγρύπνησης και της ενίσχυσης των μέτρων για την αντιμετώπιση της Οζώδους Δερματίτιδας των Βοοειδών.

Ειδικότερα το έγγραφο αναφέρει:

Λαμβάνοντας υπόψη την εξέλιξη της Οζώδους Δερματίτιδας των Βοοειδών και σε συνέχεια των εγγράφων μας 129881/4110/22.10.2015, 102838/3279/28.8.2015, 74364/1950/25.06.2015 που επισημαίνουν την αναγκαιότητα για αύξηση της επαγρύπνησης, κρίνεται απαραίτητη η ενίσχυση των μέτρων.
Επισημαίνεται ότι πρόκειται για νόσημα υποχρεωτικής δήλωσης και η έγκαιρη ενημέρωση των κτηνιατρικών αρχών σε περίπτωση υποψίας, πέρα από νομική υποχρέωση (Ν.4235/2014 Α΄32, Β.Δ26.3.1936 Α΄174, Π.Δ.133/1992 Α΄66), συμβάλλει στην αποτελεσματικότερη αντιμετώπισή του. Ως εκ τούτου, όλοι οι εμπλεκόμενοι (κτηνοτρόφοι, μεταφορείς, έμποροι ζώντων ζώων, ιδιώτες κτηνίατροι) υποχρεούνται να αναφέρουν άμεσα στον υπεύθυνο κτηνίατρο της περιοχής τους κάθε ύποπτο σύμπτωμα που τυχόν παρατηρούν σε βοοειδή.

Διακίνηση Βοοειδών

Σκόπιμο είναι αυτή την περίοδο, να περιοριστούν στο ελάχιστο οι μετακινήσεις βοοειδών.

• Επισημαίνεται ότι για βοοειδή που προέρχονται από Π.Ε. οι οποίες έχουν οριστεί ως Ζώνες Επιβολής Περιορισμών ή και εφαρμόζουν πρόγραμμα εμβολιασμού κατά της Οζώδους Δερματίτιδας, οι μετακινήσεις ζώντων ζώων προς τις υπόλοιπες περιοχές της χώρας δεν επιτρέπονται.

1. Σε περιπτώσεις που είναι απαραίτητη η διακίνηση για οποιονδήποτε λόγο (πώληση, αγορά, σφαγή, από θερινό βοσκότοπο), οι κτηνοτρόφοι οφείλουν να ενημερώνουν τουλάχιστον τρεις (3) ημέρες πριν, τον κτηνίατρο της περιοχής τους για την πρόθεσή τους να μετακινήσουν βοοειδή.

2. Όλα τα βοοειδή που πρόκειται να διακινηθούν, καθώς και το σύνολο των ζώων της εκμετάλλευσης ή των εκμεταλλεύσεων (σε περίπτωση συστεγαζόμενων εκμεταλλεύσεων) θα εξετάζονται κλινικά για τον εντοπισμό συμπτωμάτων οζώδους δερματίτιδας 24 ώρες πριν την αναχώρησή τους. Στο υγειονομικό πιστοποιητικό που θα εκδίδεται από τον αρμόδιο κτηνίατρο, θα επισημαίνεται με κόκκινο μελάνι η απουσία των κλινικών συμπτωμάτων. Η επισήμανση αυτή θα έχει την ακόλουθη μορφή:
3. Με δεδομένο το γεγονός ότι στη μετάδοση του νοσήματος εμπλέκονται αιματοφάγα έντομα και άλλα αρθρόποδα, κρίνεται απαραίτητη η εφαρμογή επάνω στα ζώα εντομοαπωθητικών-εξωπαρασιτοκτόνων. Η προμήθεια των εν λόγω σκευασμάτων γίνεται μετά την έκδοση κτηνιατρικής συνταγής από ιδιώτη κτηνίατρο. Ο κτηνίατρος που εκδίδει την συνταγή ενημερώνει το Μητρώο Φαρμακευτικής Αγωγής της Εκμετάλλευσης (Μη.Φ.Α.Ε.), αναγράφοντας ευκρινώς την ημερομηνία εφαρμογής του σκευάσματος επάνω στα ζώα. Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δίνεται στην τήρηση των χρόνων αναμονής για τα ζώα που μεταφέρονται στο σφαγείο και προορίζονται για ανθρώπινη κατανάλωση. Για την έκδοση του υγειονομικού πιστοποιητικού από τον αρμόδιο κτηνίατρο, υποχρεωτικά να προσκομίζεται και το Μη.Φ.Α.Ε., από το οποίο θα πιστοποιείται τόσο η εφαρμογή του εντομοαπωθητικού-εξωπαρασιτοκτόνου σκευάσματος, όσο και η τήρηση του χρόνου αναμονής.

4. Κατά την άφιξή τους στην εκμετάλλευση προορισμού, τα βοοειδή θα παραμένουν σε απομονωμένο χώρο, χωρίς να έρχονται σε επαφή με τα υπόλοιπα ζώα της εκμετάλλευσης για διάστημα τουλάχιστον είκοσι οκτώ (28) ημερών (ανώτατη περίοδος επώασης). Μετά το πέρας των 28 ημερών, ο αρμόδιος κτηνίατρος θα προσέρχεται και θα εξετάζει κλινικά τα νεοεισερχόμενα ζώα για συμπτώματα οζώδους δερματίτιδας. Σε περίπτωση όπου στην εκμετάλλευση δεν υπάρχει δυνατότητα περιορισμού των ζώων για τουλάχιστον 28 ημέρες, τότε η αρμόδια αρχή προορισμού μπορεί να μην επιτρέψει την αγοραπωλησία.

5. Οι μεταφορείς ζώντων ζώων είναι υποχρεωμένοι να καθαρίζουν, να απολυμαίνουν και να απεντομώνουν τα φορτηγά τους πριν την φόρτωση και μετά την εκφόρτωση των ζώων. Ιδιαίτερη προσοχή να δίνεται στην κόπρο και στη στρωμνή, όπου μπορεί να βρίσκονται εγκλωβισμένα έντομα και αρθρόποδα.

6. Οι τοπικές αστυνομικές αρχές και οι υπηρεσίες της τροχαίας, να ελέγχουν τα οχήματα που μεταφέρουν βοοειδή και να ζητούν την ύπαρξη Υγειονομικού Πιστοποιητικού για μεταφορά Βοοειδών, τα οποία πρέπει να είναι υπογεγραμμένα από τον αρμόδιο κτηνίατρο και να φέρει την ως άνω αναφερόμενη κόκκινη επισήμανση .

7. Μέτρα βιοασφάλειας στις εκμεταλλεύσεις.

Οι ιδιοκτήτες εκμεταλλεύσεων βοοειδών θα πρέπει να αυξήσουν τα μέτρα
βιοασφάλειας στις εκτροφές τους, ώστε να μειώσουν τις πιθανότητες εισόδου
ασθενειών μεταξύ αυτών και η Οζώδης Δερματίτιδα των Βοοειδών.
Πιο συγκεκριμένα ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί στα παρακάτω σημεία:
– Περίφραξη των εγκαταστάσεων για την αποτροπή εισόδου και εξόδου
– Απολυμαντική τάφρος στην είσοδο-έξοδο των εγκαταστάσεων
– Καθαρισμός και Απολύμανση των εγκαταστάσεων
– Απεντόμωση και μυοκτονία στις εγκαταστάσεις
– Περιορισμός της εισόδου οχημάτων και άλλων μηχανημάτων στις
εγκαταστάσεις και στους βοσκοτόπους, στα εντελώς απαραίτητα. Ιδιαίτερη
προσοχή σε οχήματα που έρχονται σε επαφή και με άλλες εκμεταλλεύσεις
βοοειδών.
– Καθαρισμός και απολύμανση των οχημάτων που εισέρχονται και εξέρχονται
από τις εγκαταστάσεις.
– Περιορισμός των ανθρώπων που εισέρχονται στις εκμεταλλεύσεις και έρχονται
σε επαφή με τα ζώα και ιδιαίτερη προσοχή σε όσους έρχονται σε επαφή και με
άλλες εκμεταλλεύσεις βοοειδών.
– Καθαρισμός και απολύμανση των υποδημάτων των ανθρώπων που
εισέρχονται και εξέρχονται από την εκμετάλλευση.
– Παραμονή των νεοεισαχθέντων ζώων σε περιορισμό από τα υπόλοιπα ζώα
της εκτροφής, για τουλάχιστον 28 ημέρες.
– Έλεγχος της προέλευσης των ζωοτροφών, των μηχανημάτων και των
συσκευών που χρησιμοποιούνται.
– Εξάλειψη και αποφυγή δημιουργίας εστιών (στάσιμα νερά, κοπροσωροί,
απορρίμματα)
όπου μπορεί να συγκεντρώνονται έντομα, κρότωνες, και άλλα αιματοφάγα
αρθρόποδα και προνυμφικά στάδια αυτών.
– Καταπολέμηση εξωπαρασίτων και χρήση εντομοαπωθητικών.

Λόγω της σοβαρότητας της συγκεκριμένης ασθένειας, η οποία εάν εξαπλωθεί θα οδηγήσει σε αφανισμό της ελληνικής βοοτροφίας, παρακαλούμε όλοι οι εμπλεκόμενοι να εφαρμόσουν όσα υποχρεούνται : συνεχής επιτήρηση των βοοειδών, άμεση ενημέρωση των κτηνιάτρων σε περίπτωση ύποπτων συμπτωμάτων, άμεση προμήθεια και ψεκασμός των ζώων με εγκεκριμένα εντομοαπωθητικά και εξωπαρασιτοκτόνα, μέτρα βιοασφάλειας στις εκτροφές και κυρίως συνεχής επαφή με τους κτηνιάτρους της υπηρεσίας μας.

Για περισσότερες πληροφορίες:Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής, τμήμα Κτηνιατρικής, κα. Σμαράγδα Δημοπούλου, τηλ. 2467076023

ozodis