Διευκρινήσεις επί της Συνταγής Χρήσης Γεωργικών Φαρμάκων

Ανακοινώσεις Ενημέρωση Πολιτών

       Το  Τμήμα Ποιοτικού και Φυτουγειονομικού ελέγχου της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής ΠΕ Καστοριάς, σας ενημερώνει ότι με το αρ. πρωτ. 10615/102631/2-10-2017 έγγραφο της Διεύθυνσης  Προστασίας Φυτικής Παραγωγής του ΥΠΑΑΤ εκδόθηκαν διευκρινίσεις αναφορικά με την αριθμ. 9497/104760/20-8-2014 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ Β΄2310), σχετικά με τη συνταγή χρήσης γεωργικών φαρμάκων. Σύμφωνα με το  παραπάνω έγγραφο διευκρινίζεται ότι:

  1. Δεν απαιτείται η έκδοση συνταγής χρήσης γεωργικού φαρμάκου, όταν στη χορηγηθείσα έγκριση κυκλοφορίας και στην ετικέτα του φυτοπροστατευτικού προϊόντος αναφέρεται “ήσσονος σημασίας” χρήση. Στην περίπτωση αυτή μετά την πώληση καλόν είναι στις παρατηρήσεις που υπάρχουν στην ηλεκτρονική καταγραφή να αναφέρεται ότι πρόκειται για ήσσονος σημασίας χρήση.

Π.χ. Όταν ένα γεωργικό φάρμακο είναι εγκεκριμένο για χρήση  σε πορτοκαλιά και μανταρινιά αλλά η “ήσσονος χρήση” αναφέρεται μόνον στην περίπτωση του σπαραγγιού (τελευταία καλλιέργεια στην ετικέτα), τότε στην πορτοκαλιά και την μανταρινιά πρέπει να γίνει συνταγή, ενώ στο σπαράγγι για τη χρήση που αναφέρει δεν χρειάζεται.

2.Στην περίπτωση που κάποιος έχει μικρότερη των χιλίων τετραγωνικών μέτρων έκταση δεν απαιτείται η έκδοση συνταγής χρήσης γεωργικών φαρμάκων, όμως σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να γίνει ηλεκτρονική καταγραφή, η οποία σύμφωνα με το άρθρο 35 του ν.4036/2012 υπέχει θέση συνταγής. Επίσης, αν κάποιος είναι καλλιεργητής 30 στρεμμάτων αλλά το φάρμακο που χρησιμοποιεί αντιστοιχεί σε λιγότερο από ένα στρέμμα έκταση, και εννοείται πως το φάρμακο πληροί τις προϋποθέσεις, δεν απαιτείται συνταγή χρήσης.

3.Τη χρήση των γεωργικών φαρμάκων μπορεί να αναλάβει και ο υπεύθυνος ενός καταστήματος εμπορίας γεωργικών φαρμάκων για το φάρμακο που προμηθεύτηκε τρίτος. Στην περίπτωση αυτή έχει την πλήρη ευθύνη για τις ενέργειες που απαιτούνται πριν την εφαρμογή (ενδεικτικά αναφέρουμε ενημέρωση κατοίκων ή μελισσοκόμων κλπ), κατά την εφαρμογή (τήρηση συνταγής, αποστάσεις από κατοικημένες περιοχές κλπ), ως και μετά την εφαρμογή (καταγραφή χρήσης φυτοπροστατευτικών προϊόντων και παροχή στοιχείων στις ελεγκτικές αρχές κλπ).

4.Στην περίπτωση υπέρβασης του μέγιστου αριθμού εφαρμογών που αναφέρονται στην ετικέτα του φυτοπροστατευτικού προϊόντος, την  ευθύνη την έχει ο συνταγογράφος ο οποίος συνέστησε περισσότερες εφαρμογές από τις προβλεπόμενες στην ετικέτα ή δεν έλεγξε το ιστορικό για να διαπιστώσει ότι ήδη στη συγκεκριμένη καλλιέργεια είχε ήδη γίνει το μέγιστο του προβλεπόμενου αριθμού εφαρμογών (ή υπάρχουν ανεκτέλεστες σχετικές συνταγές), όπου και όπως αυτό υφίσταται, οπότε είναι ευθύνη του συνταγογράφου και ελέγχεται από την εκδοθείσα συνταγή, ενώ  εάν ο επαγγελματίας χρήστης παρά τη συνταγή ή χωρίς συνταγή χρήσης γεωργικών φαρμάκων πραγματοποίησε μεγαλύτερο αριθμό εφαρμογών από τον προβλεπόμενο στην ετικέτα, την ευθύνη την έχει ο επαγγελματίας χρήστης.

Τέλος, να επισημάνουμε ότι σύμφωνα με το Ν.4036/2012 (ΦΕΚ Α΄8) και όσο αφορά τη μεταχείριση των κενών συσκευασιών των γεωργικών φαρμάκων, ο επαγγελματίας χρήστης θα πρέπει να ξεπλένει υπό πίεση με ειδικό μηχανισμό ή να γίνεται τριπλό ξέπλυμα των κενών συσκευασίας (τα νερά που ξεπλύματος τα ρίχνουμε στο ψεκαστικό υγρό) και αφού τρυπηθούν προηγουμένως για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, εναποτίθενται σε σημεία συλλογής, για ανακύκλωσης ή ανάκτησης ενέργειας.

Για οποιαδήποτε πληροφορία οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με τη Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής στο Διοικητήριο, 1ος όροφος, στα τηλ. 2467350253,248, 339  κα Δώμου Χριστίνα, κα Μιχαλοπούλου Κων/να, κ. Παναγιωτίδη Αλέξανδρο