ΑΣΕΠ : Δημοσιεύθηκαν οι υπ΄ αριθμ. 1ΕΑ/2022 ΚΑΙ 2ΕΑ/2022 Προκηρύξεις του ΑΣΕΠ (ΦΕΚ 23/21.4.2022/τ. ΑΣΕΠ και ΦΕΚ 24/21.4.2022/τ. ΑΣΕΠ αντίστοιχα)

Απόφαση Υπουργού Διοικητικής Ανασυγκρότησης γιοα Πλήρωση 220 θέσεων τακτικού προσωπικού. 1 θέση στην ΠΕ Καστοριάς

Ενημέρωση Πολιτών Προκηρύξεις θέσεων

Σας γνωρίζουμε οτι Δημοσιεύτηκε το Τεύχος Προκηρύξεων Α.Σ.Ε.Π. (ΦΕΚ 36/25-10-2017) στο οποίο δημοσιεύτηκε η υπ ́αριθμ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΠ.1/ 630 /οικ.35199 /20-10-2017 (ΑΔΑ:712Μ465ΧΘΨ-0Ψ1) απόφαση της Υπουργού Διοικητικής Ανασυγκρότησης για την πλήρωση διακοσίων είκοσι (220) θέσεων τακτικού προσωπικού Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΤΕ) των κλάδων Εφοριακών, Τελωνειακών και Δημοσιονομικών σε υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομικών και της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων από επιτυχόντες του γραπτού διαγωνισμού που προκηρύχθηκε από το Α.Σ.Ε.Π. με την  υπ’ αριθ. 8/1997 προκήρυξη.

Υπάρχουν θέσεις στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας.
1 θέση στην Π.Ε. Καστοριάς

Δείτε εδώ το Τεύχος Προκήρυξης του ΑΣΕΠ – ΦΕΚ 36/25-10-2017