ÔÑÉÊÁËÁ – ÆÇÌÉÅÓ ÓÔÏ ÏÄÉÊÏ ÄÉÊÔÕÏ ÔÏÕ ÁÓÐÑÏÐÏÔÁÌÏÕ ÁÐÏ ÔÉÓ ÂÑÏ×ÏÐÔÙÓÅÉÓ (EUROKINISSI // ÓÕÍÅÑÃÁÔÇÓ)

κατολίσθηση πετρών στο δρόμο