Διακήρυξη δημοπρασίας για την παραχώρηση κατά χρήση ακινήτου έκτασης 28.100 τ.μ. στο αγρόκτημα Τσάκωνη, νομού Καστοριάς

ΑΠΟΦΑΣΗ

 

Ο αναπληρωτής Διευθυντής Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής

 

Έχοντας υπόψη:

  1. Την αριθμ. 35651/2353/2-3-2017 αίτηση της Παπαδοπούλου Αλεξάνδρας του Ανδρέα με την οποία ζητάει την κατά χρήση παραχώρηση έκτασης για παραγωγή αγροτικών προϊόντων στο αγρόκτημα Τσάκωνης.
  2. Τις διατάξεις του άρθρου 282 παρ. 1, 283 παρ. 2 κ΄ 186 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης (ΦΕΚ 87/Α’/2010»
  3. Τις διατάξεις του Π.Δ. 146/27-12-2010(ΦΕΚ Α’/239/27-12-2010) « περί Οργανισμού της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας».
  4. Τις διατάξεις του άρθρου 4 του Ν. 4061/2012 (παραχωρήσεις κατά χρήση ακινήτων).
  5. Τις διατάξεις του άρθρου 10 του Ν. 4061/2012 (διαδικασία δημοπρασίας).
  6. Τις διατάξεις του άρθρου 37 του Ν. 4235/2014 που αφορά την τροποποίηση διατάξεων του Ν. 4061/2012
  7. Το με αριθμ. πρωτ. 559/26818/26-2-2014 έγγραφο του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων με θέμα «οδηγίες για την εφαρμογή διατάξεων του Ν. 4061/2012 όπως αυτές συμπληρώθηκαν ή τροποποιήθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 37 του Ν. 4235/2014.
  8. Την αρίθμ. 3475/8-7-2016 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας περί συγκρότησης της Επιτροπής Θεμάτων Γης και Επίλυσης Διαφορών στην Περιφερειακή Ενότητα Καστοριάς της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας
  9. Τα κτηματολογικά στοιχεία της Β΄ αυμπληρωματικής διανομής αγροκτήματος Τσάκωνης έτους 1982 στο οποίο εμφανίζεται  το αριθμό 1102 κοινόχρηστο τεμάχιο  συνολικής έκτασης 250 τ.μ. που θα αποτελέσει αντικείμενο της Επιτροπής Θεμάτων Γης και Επίλυσης  Διαφορών.
  10. Το αριθ. 86/2017 πρακτικό της Επιτροπής Θεμάτων γης & επίλυσης Διαφορών με το οποίο εισηγείται θετικά στο να προχωρήσει η διαδικασία της δημοπρασίας για τμήμα από το αριθ. 1102 κοινόχρηστο τεμάχιο στο αγρόκτημα Τσάκωνης.

                                             Α π ο φ α σ ί ζ ε ι

  Τη διεξαγωγή δημοπρασίας γι α την παραχώρηση κατά χρήση έκτασης σύμφωνα με τις διατάξεις  των άρθρων 4 κ΄ 10 του Ν.4061/2012, με τους ακόλουθους όρους και τα  Δικαιολογητικά Συμμετοχής:

Δείτε εδώ ολόκληρη τη Διακήρυξη

Κοινοποιήστε: Facebooktwittergoogle_pluspinterestmailFacebooktwittergoogle_pluspinterestmail